ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19129 1 11 1 เด็กชาย กนกพล แซ่โง้ว ฟุตบอล
2 19130 1 11 2 เด็กชาย คุณาสิน เพชรสว่าง มูเตดวง
3 19131 1 11 3 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุขจันทรดา รูบิค
4 19132 1 11 4 เด็กชาย จีรวัฒน์ รอดทอง วาดมังงะ
5 19133 1 11 5 เด็กชาย ฉัตรชัย มาลัย general food
6 19134 1 11 6 เด็กชาย ชนินทร์ รื่นเริง UwU
7 19135 1 11 7 เด็กชาย ชัยชนะ เจิมจันทร์ Rov E-Sports
8 19137 1 11 8 เด็กชาย ธฤต เอี่ยมหร่าย วาดมังงะ
9 19138 1 11 9 เด็กชาย นพดล เกษตรสุวรรณ หมากรุก
10 19139 1 11 10 เด็กชาย พาตะวัน แดงชำรัมย์ เกมภาษาไทย
11 19140 1 11 11 เด็กชาย พิพัฒน์ จันดี นวดเพื่อสุขภาพ
12 19141 1 11 12 เด็กชาย ภควัต ชากิตติวัฒน์ หมากรุก
13 19142 1 11 13 เด็กชาย ภรภัทร ไกรสร มูเตดวง
14 19143 1 11 14 เด็กชาย ภาคิน ภาคยุทธ ทักษะชีวิต
15 19144 1 11 15 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ วงษ์สุวรรณ หมากรุก
16 19145 1 11 16 เด็กชาย ภูวดล เกษตรสุวรรณ หมากรุก
17 19146 1 11 17 เด็กชาย ราเชนทร์ เจริญชาติ หมากรุก
18 19147 1 11 18 เด็กชาย ลูวิส สโคว์ฟิลด์ หมากรุก
19 19148 1 11 19 เด็กชาย วัทธิกร อิ่มเอก Computer playing
20 19149 1 11 20 เด็กชาย วิชยุตม์ วงศ์แย้ม ดูแลสิ่งแวดล้อม
21 19150 1 11 21 เด็กชาย ศุภโชติ จงคอยกลาง Reading is sexy
22 19151 1 11 22 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ ทองเหมาะ หมากรุก
23 19152 1 11 23 เด็กชาย อัยยรัช หนองหาร หมากรุก
24 19136 1 11 24 เด็กชาย ณภัทร ทะชัย Rov E-Sports
25 19153 1 11 25 เด็กหญิง กาญจนสุดา ประสาตร์ศิลป์ ดนตรีไทย
26 19154 1 11 26 เด็กหญิง จุฑามาศ หมั่นสมบัติ D.I.Y. Chemistry
27 19155 1 11 27 เด็กหญิง ชญานิศ พูนมะเริง D.I.Y. Chemistry
28 19156 1 11 28 เด็กหญิง ชวันรัตน์ วงภูธร Tik Tok สร้างสรรค์
29 19157 1 11 29 เด็กหญิง ธนมล ศรีระพรม วอลเลย์บอล
30 19158 1 11 30 เด็กหญิง นภสร เกตุแก้ว ดนตรีไทย
31 19159 1 11 31 เด็กหญิง นันท์นพิน หล่อนิล ดนตรีไทย
32 19160 1 11 32 เด็กหญิง น้ำเพชร ทองรอด D.I.Y. Chemistry
33 19161 1 11 33 เด็กหญิง พัชรกันย์ อยู่เย็น D.I.Y. Chemistry
34 19162 1 11 34 เด็กหญิง พิชชาภา แจ้งใจดี Tik Tok สร้างสรรค์
35 19163 1 11 35 เด็กหญิง ลักษ์สุดา ธรรมสัตย์ Arena of Suankularb
36 19164 1 11 36 เด็กหญิง วชิรญาณ์ โตพิบูลย์ Arena of Suankularb
37 19165 1 11 37 เด็กหญิง สุพรรษา นิลเกษม วอลเลย์บอล
38 19166 1 11 38 เด็กหญิง สุภัสสรา ประสพสุข ดนตรีไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)