ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19167 1 12 1 เด็กชาย กฤติพงศ์ แสนกาสา ฟุตซอล
2 19168 1 12 2 เด็กชาย กิตตินันท์ โมกมี Rov E-Sports
3 19169 1 12 3 เด็กชาย กิตติคูณ เพ็ชรล้อม board game
4 19170 1 12 4 เด็กชาย คิรากรณ์ เปล่งชัย ROV for relax
5 19171 1 12 5 เด็กชาย จิตรพงค์ เที่ยงท้องคุ้ง ฟุตบอล
6 19172 1 12 6 เด็กชาย จิระสิน เหลาคม คิดเลขเร็ว random
7 19173 1 12 7 เด็กชาย ทัศดนัญ สายแวว Arena of Suankularb
8 19174 1 12 8 เด็กชาย ธนพล เศษทัก ดูแลสิ่งแวดล้อม
9 19175 1 12 9 เด็กชาย ธนภัทร ปทุมไพโรจน์ ชุมนุมถ่ายภาพ
10 19176 1 12 10 เด็กชาย ธนวิชญ์ กรีเนตร์ board game
11 19177 1 12 11 เด็กชาย นิธิพัฒน์ เรือนงาม ROV for relax
12 19178 1 12 12 เด็กชาย ปรเมษฐ์ เพ็ชรสุด ชุมนุมถ่ายภาพ
13 19179 1 12 13 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ ผาสุข Rov E-Sports
14 19180 1 12 14 เด็กชาย วรวิทย์ ศาสตร์สาระ ROV for relax
15 19181 1 12 15 เด็กชาย เศรษฐพล สุขศรี E-sport
16 19182 1 12 16 เด็กชาย สรัณกร รักแก้ว ฟุตบอล
17 19183 1 12 17 นาย สีน็อต อี ROV for relax
18 19184 1 12 18 เด็กชาย อภิวัฒน์ ขวัญเมือง ดนตรีสากล
19 19185 1 12 19 เด็กหญิง กชพร ขวัญยาใจ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
20 19186 1 12 20 เด็กหญิง กวิตา ศิริวรรณ ทำหนังสั้น
21 19187 1 12 21 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชานนท์เมือง UwU
22 19188 1 12 22 เด็กหญิง จันทร์จิรา อินทรศิริ ศัพท์จีนน่ารู้
23 19189 1 12 23 เด็กหญิง จิรัชยา เบ้าชัย Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
24 19190 1 12 24 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ชูวงษ์ วอลเลย์บอล
25 19191 1 12 25 เด็กหญิง ชนัฐปภา คำตา นาฏศิลป์ไทย
26 19192 1 12 26 เด็กหญิง ฐิติกานต์ มิ่งพา Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
27 19193 1 12 27 เด็กหญิง ณิชากร ลำจวน UwU
28 19194 1 12 28 เด็กหญิง นลินทิพย์ เหมบุรุษ นาฏศิลป์ไทย
29 19195 1 12 29 เด็กหญิง ปัณฑิตา กาญจนาภา ศัพท์จีนน่ารู้
30 19196 1 12 30 เด็กหญิง ประภาสิริ บุญประกอบ วอลเลย์บอล
31 19197 1 12 31 เด็กหญิง ปริยกร พวงศรีเคน ฟุตซอล
32 19198 1 12 32 เด็กหญิง ปวริศา เดชมี Netflix WeTV Viu IQIY
33 19199 1 12 33 เด็กหญิง รัตนาพร ไกรแก้ว ชุมนุมถ่ายภาพ
34 19200 1 12 34 เด็กหญิง วรัญญา สมสวัสดิ์ ชุมนุมถ่ายภาพ
35 19201 1 12 35 เด็กหญิง โศภิตา ปัญญา ดนตรีสากล
36 19202 1 12 36 เด็กหญิง สายธาร สุขสว่าง Tik Tok สร้างสรรค์
37 19203 1 12 37 เด็กหญิง สุประวีณ์ อีสาน Tik Tok สร้างสรรค์
38 19204 1 12 38 เด็กหญิง อชิวราฬ์ อินทรสูตร์ ปั้นหมอ
39 19205 1 12 39 เด็กหญิง อรุโณทัย พิสัยพันธ์ มูเตดวง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)