ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19206 1 13 1 เด็กชาย กาศิก นุ่มประสิทธิ์ จิตอาสาและทักษะการเอาตัวรอด
2 19207 1 13 2 เด็กชาย จิรฐา สารมะโน DIYของใช้
3 19208 1 13 3 เด็กชาย โชคตระการ ดวงตาเจริญวาณิช ฟุตซอล
4 19209 1 13 4 เด็กชาย ฐิตินันท์ กันหาวรรณะ สเก็ตบอร์ด
5 19210 1 13 5 เด็กชาย ณรงค์ชัย สำเนียงเพราะ DIYของใช้
6 19211 1 13 6 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สีเชียงศา นวดเพื่อสุขภาพ
7 19212 1 13 7 เด็กชาย ณัฐฐเศรษฐ์ ศรีจันทร์ กรีฑาเพื่อสุขภาพ
8 19213 1 13 8 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แน่งน้อย UwU
9 19214 1 13 9 เด็กชาย ธนกฤต คมขุนทด เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
10 19215 1 13 10 เด็กชาย ธรรมพิทักษ์ นาสมใจ Computer playing
11 19216 1 13 11 เด็กชาย เนติกร โพธิ์เปี้ยศรี DIYของใช้
12 19217 1 13 12 เด็กชาย พงศภัค ทองศรี สวัสดิการSKS
13 19218 1 13 13 เด็กชาย พีรพล ปะวะเสนะ ฟุตซอล
14 19219 1 13 14 เด็กชาย ภานุวัฒน์ กรตุ้ม Arena of Suankularb
15 19220 1 13 15 เด็กชาย ภูณิพัฒน์ สังข์ทอง DIYของใช้
16 19221 1 13 16 เด็กชาย ภูมินันท์ ทองดี Tik Tok สร้างสรรค์
17 19222 1 13 17 เด็กชาย ศุภวิชช์ พูลผล ฟุตซอล
18 19223 1 13 18 เด็กชาย สหรัฐ คำเสี่ยน general food
19 19224 1 13 19 เด็กชาย สีหราช วงษ์หมากเห็บ สวัสดิการSKS
20 19225 1 13 20 เด็กชาย อนุชา มิตรสามารถ เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
21 19226 1 13 21 เด็กชาย อุดมศักดิ์ นุชแสงพลี ฟุตบอล
22 19227 1 13 22 เด็กหญิง กฤษติกาล ตระกูลเชี่ยวชาญ ดนตรีสากล
23 19228 1 13 23 เด็กหญิง กัญญาพัชร พูลสุข Tik Tok สร้างสรรค์
24 19229 1 13 24 เด็กหญิง จินดากานต์ ทองมูล ทักษะชีวิต
25 19230 1 13 25 เด็กหญิง ญาณิศา สาริกานนท์ ทักษะชีวิต
26 19231 1 13 26 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ตรีบุญ Tik Tok สร้างสรรค์
27 19232 1 13 27 เด็กหญิง ธนพร คำสุข ดนตรีไทย
28 19233 1 13 28 เด็กหญิง เบญญาภา สุระดรุณศรี ทักษะชีวิต
29 19234 1 13 29 เด็กหญิง ปิยะธิดา พูลสุข Tik Tok สร้างสรรค์
30 19235 1 13 30 เด็กหญิง ปูชิตา งามเกรียงไกร ทำหนังสั้น
31 19236 1 13 31 เด็กหญิง ภัทรปภา แย้มเพียร DIYของใช้
32 19237 1 13 32 เด็กหญิง รันชรินทร์ ถนอมใจ DIYของใช้
33 19238 1 13 33 เด็กหญิง วรรณิดา ทองอ้ม ดนตรีนำเสนอ
34 19239 1 13 34 เด็กหญิง วารีรัตน์ พันธ์พืช Tik Tok สร้างสรรค์
35 19240 1 13 35 เด็กหญิง วาสนา แสงศิลา Rov E-Sports
36 19241 1 13 36 เด็กหญิง สุจิตรา สมสวัสดิ์ วาดมังงะ
37 19242 1 13 37 เด็กหญิง สุชาดา เทพเพชร มูเตดวง
38 19243 1 13 38 เด็กหญิง สุวิภา ปลายชัยภูมิ เพลงและการละเล่นยุค 90

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)