ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19244 1 14 1 เด็กชาย กฤติพัฒ วงษ์ประชุม เชฟกระทะหลุด
2 19245 1 14 2 เด็กชาย กิตติธัช กังใจ ฟุตซอล
3 19246 1 14 3 เด็กชาย กิตติพจน์ ป้านสำราญ Rov E-Sports
4 19247 1 14 4 เด็กชาย ฉลองชัย ชฎารัมย์ กินอยู่เป็น
5 19248 1 14 5 เด็กชาย ฉันทวัฒน์ ไกยสิทธิ์ Computer playing
6 19249 1 14 6 เด็กชาย ชลสิทธิ์ นาคแก้ว ฟุตซอล
7 19250 1 14 7 เด็กชาย เฏชพัชร จันทรเจริญ หมากรุก
8 19251 1 14 8 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ขมิ้นแก้ว ปริศนาคักกูโร๊ะ
9 19252 1 14 9 เด็กชาย ธนกฤต ส่งเสริม Computer playing
10 19253 1 14 10 เด็กชาย ธนภูมิ พูนประสิทธิ์ เพลงและการละเล่นยุค 90
11 19254 1 14 11 เด็กชาย ธนวัฒน์ อยู่ดี กรีฑาเพื่อสุขภาพ
12 19255 1 14 12 เด็กชาย ธนวัฒน์ รักคิด ฟุตซอล
13 19256 1 14 13 เด็กชาย เนติพล พุ่มอิ่ม เพลงและการละเล่นยุค 90
14 19257 1 14 14 เด็กชาย ปรเมศ แสนมั่น ปริศนาคักกูโร๊ะ
15 19258 1 14 15 เด็กชาย ปรัตถกร อ่อนคำ Computer playing
16 19259 1 14 16 เด็กชาย ภัคพล คงเกษมสุข สเก็ตบอร์ด
17 19260 1 14 17 เด็กชาย ภูมิศิลา รัฐสมุทร ROV for relax
18 19261 1 14 18 เด็กชาย ศรายุทธ แก้วคูนอก ปริศนาคักกูโร๊ะ
19 19262 1 14 19 เด็กชาย อชิรวัฒน์ เครือวัลย์ ดนตรีสากล
20 19263 1 14 20 เด็กชาย อชิระ นิสัยกล้า ฟุตซอล
21 19264 1 14 21 เด็กชาย อารักษ์ มัดทุจัด DIYของใช้
22 19265 1 14 22 เด็กชาย เอกปวีร์ วิธิสินธุ์ ROV for relax
23 19266 1 14 23 เด็กหญิง ชนัณชิดา พึ่งบุญ กรีฑาเพื่อสุขภาพ
24 19267 1 14 24 เด็กหญิง ขวัญพิชชา เครือแสง ดนตรีสากล
25 19268 1 14 25 เด็กหญิง ชลธิชา แสงทอง กรีฑาเพื่อสุขภาพ
26 19269 1 14 26 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เทพสมบูรณ์ วาดมังงะ
27 19270 1 14 27 เด็กหญิง ดุสิตา เหลืองเจริญพร นาฏศิลป์ไทย
28 19271 1 14 28 เด็กหญิง ธนัญชญา สอนใจ ปั้นหมอ
29 19272 1 14 29 เด็กหญิง ธนัญญา รัตนดิษฐ ชุมนุมถ่ายภาพ
30 19273 1 14 30 เด็กหญิง เบญจพร รักสอน แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
31 19274 1 14 31 เด็กหญิง ปรัชญา ใจทน เพลงและการละเล่นยุค 90
32 19275 1 14 32 เด็กหญิง ปัณฑิตา บุตมะ ดนตรีสากล
33 19276 1 14 33 เด็กหญิง ปุณยาพัชร มัติโก มูเตดวง
34 19277 1 14 34 เด็กหญิง พิมดา ช่วยเจริญสุข เกม plato plajai
35 19278 1 14 35 เด็กหญิง รัตติมา ณปภากุลวงศ์ Anime X Cosplay
36 19279 1 14 36 เด็กหญิง วันทกานต์ อยู่รักษ์ นาฏศิลป์ไทย
37 19280 1 14 37 เด็กหญิง สุพิชญ์ชญา สุทธิประเสริฐ Anime X Cosplay
38 19281 1 14 38 เด็กหญิง สุพิชญาดา แสนใชย อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)