ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18800 1 2 1 เด็กชาย กฤตภัค ธนู ROV for relax
2 18801 1 2 2 เด็กชาย ก้องภิภพ จิราพงษ์ ROV for relax
3 18802 1 2 3 เด็กชาย กิตติพันธุ์ ประทุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18803 1 2 4 เด็กชาย คุณานนต์ วงค์ไชย สเก็ตบอร์ด
5 18804 1 2 5 เด็กชาย ชนวีร์ และอิ่ม ROV for relax
6 18805 1 2 6 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ จูแพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18806 1 2 7 เด็กชาย ญาณาธิป พูนภิญโญ ROV for relax
8 18807 1 2 8 เด็กชาย ณัชภู เลิศตละวนิชา คิดเลขเร็ว random
9 18808 1 2 9 เด็กชาย ภวินท์ กำเนิดศรี Computer playing
10 18809 1 2 10 เด็กชาย ภัทร์นรินท์ เอี่ยมสะอาด เกมภาษาไทย
11 18810 1 2 11 เด็กชาย ไรวินทร์ คล่องแคล่ว Computer playing
12 18811 1 2 12 เด็กชาย วายุ แก้วอบเชย Rov E-Sports
13 18812 1 2 13 เด็กชาย สมิทธิ์ วงษ์มณีฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18813 1 2 14 เด็กหญิง กชกร ธรรมโส Anime X Cosplay
15 18814 1 2 15 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สารจันทร์ ดนตรีไทย
16 18815 1 2 16 เด็กหญิง ญาณาธิป เร้าธนชลกุล ศัพท์จีนน่ารู้
17 18816 1 2 17 เด็กหญิง ญาณิน ชุ่มอารมณ์ Anime X Cosplay
18 18817 1 2 18 เด็กหญิง ณภัทร ตรีแสน admission to princess school
19 18818 1 2 19 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีทวีกาศ Computer playing
20 18819 1 2 20 เด็กหญิง ณัฐญาดา จงชิดกลาง เพลงและการละเล่นยุค 90
21 18820 1 2 21 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วนุ่ม Anime X Cosplay
22 18821 1 2 22 เด็กหญิง ณัฐพร แสงขำ สเก็ตบอร์ด
23 18822 1 2 23 เด็กหญิง นภสร แจ่มจันทร์ ดนตรีไทย
24 18823 1 2 24 เด็กหญิง ปุญจิรภา หมื่นสุข Anime X Cosplay
25 18824 1 2 25 เด็กหญิง มัณฑนา เสือกล้า ศัพท์จีนน่ารู้
26 18825 1 2 26 เด็กหญิง มาวินวดี มงคล Anime X Cosplay
27 18826 1 2 27 เด็กหญิง รพีกร โพธิ์กัน สเก็ตบอร์ด
28 18827 1 2 28 เด็กหญิง รวิสรา ตระกูลศรี เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
29 18828 1 2 29 เด็กหญิง เรณุกา โสดา ดนตรีนำเสนอ
30 18829 1 2 30 เด็กหญิง วรัชยา แช่มมณี ดนตรีนำเสนอ
31 18830 1 2 31 เด็กหญิง วรัญญา พงษ์ทองเจริญ ทำหนังสั้น
32 18831 1 2 32 เด็กหญิง สิรภัทร ชาญสมร เพลงและการละเล่นยุค 90
33 18832 1 2 33 เด็กหญิง สิริขวัญ พิพัฒรัตน์ ROV for relax
34 18833 1 2 34 เด็กหญิง สุภัทธิดา พาลารักษ์ DIYของใช้
35 18834 1 2 35 เด็กหญิง หิรัญญา ไชยรัตน์ admission to princess school

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)