ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18899 1 5 1 เด็กชาย กฤตพงค์ แสนโสภา Computer playing
2 18900 1 5 2 เด็กชาย กฤษณ์ ขำมา ฟุตซอล
3 18901 1 5 3 เด็กชาย ตฤณเดช ศรีศักดิ์ ฟุตบอล
4 18902 1 5 4 เด็กชาย ธนนนท์ ภูจำนงค์ DIYของใช้
5 18903 1 5 5 เด็กชาย ธนภัทร คำแก้ว Computer playing
6 18904 1 5 6 เด็กชาย ธันธร อวยจินดา ดนตรีสากล
7 18905 1 5 7 เด็กชาย ธีรภัทร แก้วอ่อน Computer playing
8 18906 1 5 8 เด็กชาย นพณัฐ จงเจริญ เกมภาษาไทย
9 18907 1 5 9 เด็กชาย พงศพัศ ดอกไม้เงิน Computer playing
10 18908 1 5 10 เด็กชาย พิชชญะ พูนเพิ่ม เกมภาษาไทย
11 18909 1 5 11 เด็กชาย พิรภพ พิมพสุทธิ์ เกมภาษาไทย
12 18910 1 5 12 เด็กชาย พีรภัทร ทองพูล DIYของใช้
13 18911 1 5 13 เด็กชาย พีรภัทร โสพิน วาดมังงะ
14 18912 1 5 14 เด็กชาย ภานุพัฒน์ กรตุ้ม วาดมังงะ
15 18913 1 5 15 เด็กชาย เมธา เหรียญทอง ฟุตบอล
16 18914 1 5 16 เด็กชาย ศุภกร พุ่มสุวรรณ ดนตรีสากล
17 18915 1 5 17 เด็กชาย สัจจวุฒิ เกตุสุขำ ดนตรีสากล
18 18916 1 5 18 เด็กชาย สุพัตชัย แสงนาค ฟุตซอล
19 18917 1 5 19 เด็กชาย สุภากิจ ยิ่งยศศิริวุฒิ ธนาคารโรงเรียน
20 18918 1 5 20 เด็กชาย อิทธิกร กู้เขียว ฟุตซอล
21 18919 1 5 21 เด็กหญิง กมลชนก สาคร วอลเลย์บอล
22 18920 1 5 22 เด็กหญิง เกตุวดี ช่วงนักธรรม วอลเลย์บอล
23 18921 1 5 23 เด็กหญิง ณัฎฐชานันท์ รูปสอาด มูเตดวง
24 18922 1 5 24 เด็กหญิง นพเก้า แสนสะท้าน วอลเลย์บอล
25 18923 1 5 25 เด็กหญิง เบญญพัฒน์ ถิ่นถาน DIYของใช้
26 18924 1 5 26 เด็กหญิง ประภาดา อินทร์นาม อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
27 18925 1 5 27 เด็กหญิง พรพิชชา ภคพรพิศาล TikTok ker
28 18926 1 5 28 เด็กหญิง พรรณภัทร เอี่ยมภิรมย์ Tik Tok สร้างสรรค์
29 18927 1 5 29 เด็กหญิง พลอยชมพู เหงสกุล ดนตรีนำเสนอ
30 18928 1 5 30 เด็กหญิง พิชชาภา กงสะเด็น แฟชั่นดีไซต์
31 18929 1 5 31 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เป้าประสิทธิ์ DIYของใช้
32 18930 1 5 32 เด็กหญิง วรกมล เอี่ยมธรรม แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
33 18931 1 5 33 เด็กหญิง วรนิษฐา มากมี อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
34 18932 1 5 34 เด็กหญิง ศศิยาธร ศรีบุตรตา DIYของใช้
35 18933 1 5 35 เด็กหญิง สุทธิกานต์ แซ่อึ้ง TikTok ker
36 18934 1 5 36 เด็กหญิง สุธิมา เปล่งสงวน DIYของใช้
37 18935 1 5 37 เด็กหญิง สุพรรษา ศูนย์โศรก Tik Tok สร้างสรรค์
38 18936 1 5 38 เด็กหญิง อภิญญา จันทะคาม DIYของใช้

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)