ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19052 1 9 1 เด็กชาย กฤษกร ดีโลนงาม Computer playing
2 19053 1 9 2 เด็กชาย ชาญณรงค์ ชวลิตเจริญชัย เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
3 19054 1 9 3 เด็กชาย ชายชาญ แต่งแก้ว เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
4 19055 1 9 4 เด็กชาย ทวีโชค สิงกาโม้ ฟุตซอล
5 19056 1 9 5 เด็กชาย นพัตธร แม้นเมฆ วาดมังงะ
6 19057 1 9 6 เด็กชาย เนติภูมิ ลิ้มวัฒนะ ศัพท์จีนน่ารู้
7 19058 1 9 7 เด็กชาย ปรเมธ คมจิตร เสริมคณิต
8 19059 1 9 8 เด็กชาย พงศธร ศรบุญทอง แฟชั่นดีไซต์
9 19060 1 9 9 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ชื่นทรวง ฟุตบอล
10 19061 1 9 10 เด็กชาย ยุทธเนตร แซ่เหีย Anime X Cosplay
11 19062 1 9 11 เด็กชาย รณชัย สายสิงห์ เพลงและการละเล่นยุค 90
12 19063 1 9 12 เด็กชาย ระพีพัฒน์ กิตติ์ภัทรกุล เกมนันทนาการสร้างสรรค์
13 19064 1 9 13 เด็กชาย รัชนัย ปานเงิน รูบิค
14 19065 1 9 14 เด็กชาย วชิรวุฒิ วุฒิทา Anime X Cosplay
15 19066 1 9 15 เด็กชาย สุธีร์ ลำมานพ ฟุตซอล
16 19067 1 9 16 เด็กชาย อติวิชญ์ วันทานัง อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
17 19068 1 9 17 เด็กชาย อัครินทร์ อินทรักษา เพลงและการละเล่นยุค 90
18 19069 1 9 18 เด็กหญิง กัญญากร กัลยาพงศ์วณิช แฟชั่นดีไซต์
19 19070 1 9 19 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ขาวนิยม มูเตดวง
20 19071 1 9 20 เด็กหญิง ภัณฑิลา บุญส่ง มูเตดวง
21 19072 1 9 21 เด็กหญิง ชญานิศวร์ ทูรมาลย์ ดนตรีไทย
22 19073 1 9 22 เด็กหญิง ชนิดา พุ่มทองตรู DIYของใช้
23 19074 1 9 23 เด็กหญิง ดลนภา อินทร์ศรีเมือง สเก็ตบอร์ด
24 19075 1 9 24 เด็กหญิง ตมิสา จุฑามาศ สเก็ตบอร์ด
25 19076 1 9 25 เด็กหญิง ธนพร คนยั้ง TikTok ker
26 19077 1 9 26 เด็กหญิง ธนภรณ์ แสงรัตน์ Anime X Cosplay
27 19078 1 9 27 เด็กหญิง ธนัชชา ใจศิลป์ ดนตรีสากล
28 19079 1 9 28 เด็กหญิง นิลพัตน์ โพธิ์งาม ทำหนังสั้น
29 19080 1 9 29 เด็กหญิง ปพิชญา พุทธวงษ์ ดนตรีไทย
30 19081 1 9 30 เด็กหญิง ปวีณา เอี้ยงเหลียม มูเตดวง
31 19082 1 9 31 เด็กหญิง พณิดา เติมทอง Netflix WeTV Viu IQIY
32 19083 1 9 32 เด็กหญิง พรรณาราย สุพจน์ วอลเลย์บอล
33 19084 1 9 33 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ธรรมเหล็ก เกม plato plajai
34 19085 1 9 34 เด็กหญิง ภารดา แก้วน้ำอ่าง มูเตดวง
35 19086 1 9 35 เด็กหญิง มนฐกร หงษ์ดำเนิน หมากรุก
36 19087 1 9 36 เด็กหญิง รุ่งทิวา ทองเป้อ เพลงและการละเล่นยุค 90
37 19088 1 9 37 เด็กหญิง ศุธาภรณ์ แย้มปั้น แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
38 19089 1 9 38 เด็กหญิง สุชาวดี แก้วสีคร้าม เกม plato plajai

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)