ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18162 2 1 1 เด็กชาย กิตติ กลิ่นดอกแก้ว ดนตรีไทย
2 18163 2 1 2 เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร ดนตรีไทย
3 18164 2 1 3 เด็กชาย ณัฐภัทร เจริญวงษ์ สเก็ตบอร์ด
4 18165 2 1 4 เด็กชาย ธนภัทร สุขเกษม ดนตรีไทย
5 18166 2 1 5 เด็กชาย ธันวา ตาดทอง general food
6 18167 2 1 6 เด็กชาย ธีธัช ศรีเจริญ ดนตรีไทย
7 18168 2 1 7 เด็กชาย ปารเมษฐ์ เชาว์ธนาเกียรติ Physicas added & do homework
8 18169 2 1 8 เด็กชาย ภัทรดนัย เลียงมงคลการ ดนตรีไทย
9 18170 2 1 9 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ พันนานนท์ ดนตรีไทย
10 18171 2 1 10 เด็กชาย ศิวา ธงชัย Physicas added & do homework
11 18173 2 1 11 เด็กหญิง กมลรัตน์ ฉวีทอง Sing and Chill
12 18174 2 1 12 เด็กหญิง กุลปริยา คำต๊ะ อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
13 18175 2 1 13 เด็กหญิง เกวลิน วังภูมิใหญ่ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
14 18176 2 1 14 เด็กหญิง คุณัญญา แป้นงาม ดนตรีสากล
15 18177 2 1 15 เด็กหญิง ณฐพร วงษ์มณีฉาย Freedom
16 18178 2 1 16 เด็กหญิง ณปภัสร์ สันตติวงศ์ไชย เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
17 18179 2 1 17 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ บุญพา อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
18 18180 2 1 18 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สกุลธัญญลักษณ์ ดนตรีสากล
19 18181 2 1 19 เด็กหญิง ณีรนุช ปรีชาศิริรัตนา Physicas added & do homework
20 18182 2 1 20 เด็กหญิง ธารธารา ธรรมกุ หรรษาคาราโอเกะ
21 18183 2 1 21 เด็กหญิง ปรียาภัทร ดอกบัว อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
22 18184 2 1 22 เด็กหญิง ปารวี จันทร์ผูก admission to princess school
23 18185 2 1 23 เด็กหญิง พัชรมัย จันทร์ลอย ทักษะชีวิต
24 18186 2 1 24 เด็กหญิง พุทธิดา ขูรูรักษ์ อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
25 18187 2 1 25 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แซ่ตั้ง อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
26 18188 2 1 26 เด็กหญิง รัตนาพร โพธิ์จันทร์ Sing and Chill
27 18189 2 1 27 เด็กหญิง วรภิชชาณ์ ปานสุข มูเตดวง
28 18190 2 1 28 เด็กหญิง วลัยมาศ คำพึ่ง Sing and Chill
29 18191 2 1 29 เด็กหญิง วิชญาพร สมมาคูณ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
30 18192 2 1 30 เด็กหญิง ศศินิภา แป้นคง อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
31 18193 2 1 31 เด็กหญิง สิริพรรษา เอื้อนไทยสง board game
32 18194 2 1 32 เด็กหญิง สิริภาดา อ้มพรม อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
33 18195 2 1 33 เด็กหญิง สุจิรา เขียวชอุ่ม ทักษะชีวิต
34 18196 2 1 34 เด็กหญิง อภิชญา มายา ผ้าปัก
35 18197 2 1 35 เด็กหญิง อาภาภัทร อุ่นใจชน เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)