ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18482 2 10 1 เด็กชาย ณพธีร์ ยืนชีวิต Four Stars
2 18483 2 10 2 เด็กชาย เตชทัต โอนหอม Four Stars
3 18484 2 10 3 เด็กชาย ทัตธน พิลึกนา ชุมนุมถ่ายภาพ
4 18485 2 10 4 เด็กชาย แทนคุณ ศักดาเกียรติกุล Four Stars
5 18486 2 10 5 เด็กชาย ธนกฤต พลีน้อย พระเครื่อง
6 18487 2 10 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ หินทอง พระเครื่อง
7 18488 2 10 7 เด็กชาย ธรรมนุรัตน์ สีวิสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
8 18489 2 10 8 เด็กชาย นภัสรพี เจียรแจ้ง Four Stars
9 18490 2 10 9 เด็กชาย นารถครินทร์ พลนารี ชุมนุมถ่ายภาพ
10 18491 2 10 10 เด็กชาย ปยุต อัฐเศรษฐ general food
11 18492 2 10 11 เด็กชาย ปรเมศวร รอดบุญ พระเครื่อง
12 18493 2 10 12 เด็กชาย ปริวัฒน์ เกาะคำ Four Stars
13 18494 2 10 13 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ฉัตรไพศาลพิทักษ์ Four Stars
14 18495 2 10 14 เด็กชาย ศิรวัฒน์ อำพัฒน์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
15 18496 2 10 15 เด็กชาย สหชัย จันทรทอง Arena of Suankularb
16 18497 2 10 16 เด็กชาย อภิสิทธิ์ เสาร์สมวงษ์ ฟุตบอล
17 18498 2 10 17 เด็กชาย อลงกต เรืองศรี Four Stars
18 19305 2 10 18 เด็กชาย ธนาธิป มีใหญ่ Four Stars
19 18499 2 10 19 เด็กหญิง กนกวรรณ รุทรกาญจน์ Four Stars
20 18500 2 10 20 เด็กหญิง กชกร ยิ้มเจริญ Four Stars
21 18501 2 10 21 เด็กหญิง ขวัญข้าว สุขแสง ชุมนุมถ่ายภาพ
22 18502 2 10 22 เด็กหญิง ณัฐกัญญา สุขวิชัย ชุมนุมถ่ายภาพ
23 18503 2 10 23 เด็กหญิง ณัฐณิชา ช้างแก้ว นาฏศิลป์ไทย
24 18504 2 10 24 เด็กหญิง ธัญชนก บัณฑิต UwU
25 18505 2 10 25 เด็กหญิง นลินทิพย์ เบี้ยสำฤทธิ์ UwU
26 18506 2 10 26 เด็กหญิง ปัญญาพร คนเพียร Four Stars
27 18507 2 10 27 เด็กหญิง พิจิตรา ผลธรรม Four Stars
28 18508 2 10 28 เด็กหญิง พิชชาภา แก้วสิมมา Four Stars
29 18509 2 10 29 เด็กหญิง เมศิยา แซงดานุช Four Stars
30 18510 2 10 30 เด็กหญิง ริญลดา ระวังชนม์ ชุมนุมถ่ายภาพ
31 18511 2 10 31 เด็กหญิง ลักษมี ทองบ่อ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
32 18512 2 10 32 เด็กหญิง วราภรณ์ แสงศิลา Four Stars
33 18513 2 10 33 เด็กหญิง วริศรา แจ้งไพรี Four Stars
34 18514 2 10 34 เด็กหญิง สิราวรรณ ฟองย้อย Four Stars
35 18515 2 10 35 เด็กหญิง อังคนา นิลแสง Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
36 18516 2 10 36 เด็กหญิง อาทิติยา บุตรดีวัน นันทนาการ make friends
37 18517 2 10 37 เด็กหญิง อินทิรา วงษา ฟุตซอล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)