ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18518 2 11 1 เด็กชาย กานต์ สุขทวี คิดเลขเร็ว random
2 18519 2 11 2 เด็กชาย เกรียงไกร สีเขียว Freedom
3 18520 2 11 3 เด็กชาย ชยกร เพชรอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
4 18521 2 11 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทับชาลี สวัสดิการSKS
5 18522 2 11 5 เด็กชาย ณฐกร ไชยลา ดูแลสิ่งแวดล้อม
6 18523 2 11 6 เด็กชาย ณัฐพร วงค์จันทร์ Anime X Cosplay
7 18524 2 11 7 เด็กชาย ธงฉาน วรวรรณ ชุมนุม Together
8 18525 2 11 8 เด็กชาย ธนกฤต ขวัญยัง ชุมนุม Together
9 18526 2 11 9 เด็กชาย ธนดล คงสมบัติ สวัสดิการSKS
10 18527 2 11 10 เด็กชาย ธนภัทร วงศ์เตจะ ฟุตซอล
11 18528 2 11 11 เด็กชาย ธนากร โตประโคน สวัสดิการSKS
12 18529 2 11 12 เด็กชาย นวพรรษ บุญช่วย กรีฑาเพื่อสุขภาพ
13 18530 2 11 13 เด็กชาย ปวริศร มะระยงค์ สวัสดิการSKS
14 18531 2 11 14 เด็กชาย รชต ม่วงน้ำเงิน สวัสดิการSKS
15 18532 2 11 15 เด็กชาย ศิรภัทร เที่ยงท้องคุ้ง ดูแลสิ่งแวดล้อม
16 18533 2 11 16 เด็กชาย สหธรรม จันทรจิโรจน์กุล Rov E-Sports
17 18534 2 11 17 เด็กชาย อิทธิกร แต้มลึก ดูแลสิ่งแวดล้อม
18 18535 2 11 18 เด็กหญิง กมลวรรณ สาเกตุ ดนตรีสากล
19 18536 2 11 19 เด็กหญิง ชนิตา ชุมเกต แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
20 18537 2 11 20 เด็กหญิง ชยกร เพชรพรหมชัย ชุมนุม Together
21 18538 2 11 21 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ คล้ายท่าโรง ชุมนุม Together
22 18539 2 11 22 เด็กหญิง ณัฐชา หมัดกอเซ็ม ชุมนุม Together
23 18540 2 11 23 เด็กหญิง ธนากาญจน์ แสนปัญญา ชุมนุม Together
24 18541 2 11 24 เด็กหญิง ธนิดา ใจศิลป์ ชุมนุม Together
25 18542 2 11 25 เด็กหญิง นิชาภรณ์ สว่างแก้ว ชุมนุม Together
26 18543 2 11 26 เด็กหญิง นิรมล ใจดี ชุมนุม Together
27 18544 2 11 27 เด็กหญิง พลอยภัคร์ แก้วมณี แฟชั่นดีไซต์
28 18545 2 11 28 เด็กหญิง พันณิตา วราพงษ์ลิขิต ทักษะชีวิต
29 18546 2 11 29 เด็กหญิง พิชญ์นรี ติ๊นเฮง จิตอาสาและทักษะการเอาตัวรอด
30 18547 2 11 30 เด็กหญิง พิมพวรรณ มากฉาย ชุมนุม Together
31 18548 2 11 31 เด็กหญิง เพ็ชรน้ำหนึ่ง นุชแสงพลี ชุมนุม Together
32 18549 2 11 32 เด็กหญิง ภัทรธิดา รามศรี ดนตรีสากล
33 18550 2 11 33 เด็กหญิง วรรวิสาร์ วิสารทการณ์ Anime X Cosplay
34 18551 2 11 34 เด็กหญิง วันวิสา นึกไฉน ชุมนุม Together
35 18552 2 11 35 เด็กหญิง วิมลณัฐ ไชยะตา ชุมนุม Together
36 18553 2 11 36 เด็กหญิง สรชา กล้าเกิดผล สวัสดิการSKS
37 18554 2 11 37 เด็กหญิง อรกัญญา ออเพชร ดนตรีสากล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)