ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18555 2 12 1 เด็กชาย กมลภู บุญรัตน์ เทคโนโลยีส่องชีวิต
2 18556 2 12 2 เด็กชาย กิตติเดช ครังอาวุธ เทคโนโลยีส่องชีวิต
3 18557 2 12 3 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เฉลิมพงศ์ Tik Tok สร้างสรรค์
4 18558 2 12 4 เด็กชาย จิรเดช อาจวิชัย ฟุตซอล
5 18559 2 12 5 เด็กชาย ชโนทัย จันทะคัด Weight training
6 18560 2 12 6 เด็กชาย ชยางกูร ทองเรือง Crossword game
7 18561 2 12 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศัตรูคร้าม Weight training
8 18562 2 12 8 เด็กชาย ธนพัฒน์ พระจันจิต เทคโนโลยีส่องชีวิต
9 18563 2 12 9 เด็กชาย ธนากร จันทนา เทคโนโลยีส่องชีวิต
10 18564 2 12 10 เด็กชาย ธิติ จริยรังษีรัตนา เทคโนโลยีส่องชีวิต
11 18565 2 12 11 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ บุญเสนา English kid สิ kiss
12 18566 2 12 12 เด็กชาย ปาฏิหารย์ นาคขาณุ เกมภาษาไทย
13 18567 2 12 13 เด็กชาย พลสิทธิ์ แก้วกองนอก ฟุตซอล
14 18568 2 12 14 เด็กชาย มงคลพัฒน์ สุนทรกิติ ฟุตซอล
15 18569 2 12 15 เด็กชาย วรวุฒิ ชาหว้า เกมภาษาไทย
16 18570 2 12 16 เด็กชาย ศตคุณ รักรุ่งเรือง เทคโนโลยีส่องชีวิต
17 18571 2 12 17 เด็กชาย อริยพล แซ่บ่าง ฟุตซอล
18 18572 2 12 18 เด็กชาย อัมรินทร์ ปราณีวงษ์ เกมภาษาไทย
19 18573 2 12 19 เด็กหญิง จันทิมา ปาทะวงค์ เกมภาษาไทย
20 18574 2 12 20 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภารไสว รันวงการพับจี
21 18575 2 12 21 เด็กหญิง ชุติมา จั่นฮวบ เกมภาษาไทย
22 18576 2 12 22 เด็กหญิง ชุติมา พันธ์สะอาด นันทนาการ make friends
23 18577 2 12 23 เด็กหญิง ณิชานันท์ สูทอง นันทนาการ make friends
24 18578 2 12 24 เด็กหญิง ธัญชนก จันทร์ศรี English kid สิ kiss
25 18579 2 12 25 เด็กหญิง ธัญญพัชท์ แสงเดือนฉาย เกมนันทนาการสร้างสรรค์
26 18580 2 12 26 เด็กหญิง นิทิรา รมยะสมิต Crossword game
27 18581 2 12 27 เด็กหญิง นิรดา พุฒเกิด ศัพท์จีนน่ารู้
28 18582 2 12 28 เด็กหญิง ปาริฉัตร สายยิ้ม เกมภาษาไทย
29 18583 2 12 29 เด็กหญิง ปุณยนุช เอียจะบก เกมภาษาไทย
30 18585 2 12 30 เด็กหญิง พิชญา ชาญวิทย์ ศัพท์จีนน่ารู้
31 18586 2 12 31 เด็กหญิง พิมลดา เทพวงศ์ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
32 18587 2 12 32 เด็กหญิง รัตติกาล สุขสวัสดิ์ เกมภาษาไทย
33 18588 2 12 33 เด็กหญิง ศศิวิมล เกษมสุข นันทนาการ make friends
34 18589 2 12 34 เด็กหญิง ศิริพร สงแก้ว Reading is sexy
35 18590 2 12 35 เด็กหญิง สุภิชฌาย์ แสงฤทธิ์ ศัพท์จีนน่ารู้
36 18591 2 12 36 เด็กหญิง อภิสรา ปะปาลี เกมภาษาไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)