ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18233 2 3 1 เด็กชาย กฤติน ช่อชูหิรัญ ทำหนังสั้น
2 18234 2 3 2 เด็กชาย จักริน จินรัมย์ เกมนันทนาการสร้างสรรค์
3 18235 2 3 3 เด็กชาย ชานนท์ ยอดดำเนิน Song of the Roses
4 18236 2 3 4 เด็กชาย ตนุภัทร จันทรเจริญ Rov E-Sports
5 18237 2 3 5 เด็กชาย ธนพงษ์ เจริญชัยวิบูลย์ E-sport
6 18238 2 3 6 เด็กชาย ธนภัทร เรืองศรี Rov E-Sports
7 18239 2 3 7 เด็กชาย นคินทร์ อุปทุม E-sport
8 18240 2 3 8 เด็กชาย ฤทธิรณ เศรษฐบุตร E-sport
9 18241 2 3 9 เด็กชาย เอกพจน์ สีหาวงค์ Anime X Cosplay
10 18242 2 3 10 เด็กหญิง กวินธิดา การสมสิทธิ์ general food
11 18243 2 3 11 เด็กหญิง กษิรา บรรเทิงใจ general food
12 18244 2 3 12 เด็กหญิง กัญญ์วรา รักพงษ์ general food
13 18245 2 3 13 เด็กหญิง จารีรัตน์ เทียวประสงค์ general food
14 18246 2 3 14 เด็กหญิง จิรชญา เทพสมบัติ general food
15 18247 2 3 15 เด็กหญิง จิรัชยา ตั้งสกุลเจริญ board game
16 18248 2 3 16 เด็กหญิง ชนันธร มีแสง เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
17 18249 2 3 17 เด็กหญิง ชยานันต์ มาตราช general food
18 18250 2 3 18 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดวงกุล ดนตรีสากล
19 18251 2 3 19 เด็กหญิง ณัฐชา โมฆรัตน์ แฟชั่นดีไซต์
20 18252 2 3 20 เด็กหญิง ธนัชพร วิลาศรี general food
21 18253 2 3 21 เด็กหญิง บัณฑิตา ทองม่วง ดนตรีสากล
22 18254 2 3 22 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ชะวาลา board game
23 18255 2 3 23 เด็กหญิง พรจรัส คำถา ดนตรีสากล
24 18256 2 3 24 เด็กหญิง ภัทราวดี ไตรรส general food
25 18257 2 3 25 เด็กหญิง ไมร่า ซาอิ๊ด เกมนันทนาการสร้างสรรค์
26 18258 2 3 26 เด็กหญิง วรกัญญา พวงมั่ง บอร์ดเกมภาษาไทย
27 18259 2 3 27 เด็กหญิง ศศิวรรณ จอมโคตร UwU
28 18260 2 3 28 เด็กหญิง สุธีมนต์ เกิดมีเงิน E-sport
29 18261 2 3 29 เด็กหญิง สุธิมนต์ เชื้อทอง English kid สิ kiss
30 18262 2 3 30 เด็กหญิง สุภิญญา สุริย์พุทธ E-sport

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)