ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18301 2 5 1 เด็กชาย กรินทร์ คำพา Anime X Cosplay
2 18302 2 5 2 เด็กชาย กิตติพงษ์ แก้วเปี้ย ทักษะชีวิต
3 18303 2 5 3 เด็กชาย จิรพัฒน์ บัวแก้ว ทักษะชีวิต
4 18304 2 5 4 เด็กชาย จิรพัฒน์ สุชาติ ทักษะชีวิต
5 18305 2 5 5 เด็กชาย จิรายุ โหยว ทักษะชีวิต
6 18306 2 5 6 เด็กชาย ญาณวรรธน์ ป้อมสา ทักษะชีวิต
7 18307 2 5 7 เด็กชาย ฐิติกร เทพสมบูรณ์ รันวงการพับจี
8 18308 2 5 8 เด็กชาย ณภัทร ภัทรธนฐากูร ทักษะชีวิต
9 18309 2 5 9 เด็กชาย พิวัชชัย สุหญ้านาง ทักษะชีวิต
10 18310 2 5 10 เด็กชาย ภาคิน พรมมูล หรรษาคาราโอเกะ
11 18311 2 5 11 เด็กชาย รัชชานนท์ คำโพธิ์ ฟุตบอล
12 18312 2 5 12 เด็กชาย สุภวัฒน์ ปาปะกาย ทักษะชีวิต
13 18313 2 5 13 เด็กชาย อลงกรณ์ ตรีวิชาชัย ทักษะชีวิต
14 19302 2 5 14 เด็กชาย ธนารักษ์ สดภิบาล ทักษะชีวิต
15 18314 2 5 15 เด็กหญิง กันยารัตน์ เหมือนสาด นาฏศิลป์ไทย
16 18315 2 5 16 เด็กหญิง จันทร บัวพันธุ์ ทักษะชีวิต
17 18316 2 5 17 เด็กหญิง ณัชญา คำบ่อ ทักษะชีวิต
18 18317 2 5 18 เด็กหญิง ณัฐธิดา งามเสงี่ยม Song of the Roses
19 18318 2 5 19 เด็กหญิง ณัฐริกา ผึ้งทอง ฟุตซอล
20 18319 2 5 20 เด็กหญิง ปริยากร ยิ้มแย้ม ทักษะชีวิต
21 18320 2 5 21 เด็กหญิง พรรณดาว ศรีสง่า ทักษะชีวิต
22 18321 2 5 22 เด็กหญิง พลอยปภัส วัชรธรณ์โยธิน ทักษะชีวิต
23 18322 2 5 23 เด็กหญิง ภคพร คนเพียร ทักษะชีวิต
24 18323 2 5 24 เด็กหญิง มนต์ณัฐ ขำดี ทักษะชีวิต
25 18324 2 5 25 เด็กหญิง รัญชิดา ทองประดิษฐ์ ทักษะชีวิต
26 18325 2 5 26 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เยือกเย็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18326 2 5 27 เด็กหญิง วราภรณ์ อ้นวิเชียร ทักษะชีวิต
28 18327 2 5 28 เด็กหญิง วิลาสินี ทองเดช Crossword game
29 18328 2 5 29 เด็กหญิง ศศิธร เจื้อยแจ้ว ดนตรีไทย
30 18329 2 5 30 เด็กหญิง ศิรประภา รอดศรี Song of the Roses
31 18330 2 5 31 เด็กหญิง สโรชา แก้วแดง ทักษะชีวิต
32 18331 2 5 32 เด็กหญิง สาธินี มินดาทอง ทักษะชีวิต
33 18332 2 5 33 เด็กหญิง สุชาวดี นิ่มนวล ทักษะชีวิต
34 18333 2 5 34 เด็กหญิง สุภานัน สดสุ่น ทักษะชีวิต
35 18334 2 5 35 เด็กหญิง สุภาพันธ์ รังรงทอง ทักษะชีวิต
36 18335 2 5 36 เด็กหญิง อชิตะ เภาทอง ทักษะชีวิต
37 18336 2 5 37 เด็กหญิง อนัญพร จันทบาล Song of the Roses

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)