ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18337 2 6 1 เด็กชาย คุณานนต์ เกตุศิริ Freedom
2 18338 2 6 2 เด็กชาย ณัฐดนัย เหลาบุญมา ฟุตบอล
3 18339 2 6 3 เด็กชาย ทรรศรุจน์ ดิลกพุทธมงคล ฟุตบอล
4 18340 2 6 4 เด็กชาย ธีรเดช ศรีวิลัย Freedom
5 18341 2 6 5 เด็กชาย นพวิชญ์ พลายด้วง Freedom
6 18342 2 6 6 เด็กชาย นวกรณ์ เจริญสุข Freedom
7 18343 2 6 7 เด็กชาย บารมี มาเมือง Freedom
8 18344 2 6 8 เด็กชาย พงศ์นริศร์ แก้วใส Freedom
9 18345 2 6 9 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ บุญกัณฑ์ ดนตรีสากล
10 18346 2 6 10 เด็กชาย พีรภัทร สายแสง Freedom
11 18347 2 6 11 เด็กชาย เมธัส แก้วงาม Freedom
12 18348 2 6 12 เด็กชาย เมธี ศรีคำเมือง Freedom
13 18349 2 6 13 เด็กชาย วิญญู วงศ์เตชะ Freedom
14 18350 2 6 14 เด็กชาย วีรภาพ กลิ่นจับจีบ Freedom
15 18351 2 6 15 เด็กชาย วีระยุทธ บุตรนาค Freedom
16 18352 2 6 16 เด็กชาย สมชัย นิติยนต์ Freedom
17 18353 2 6 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทัศนาธนชัย เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
18 18354 2 6 18 เด็กชาย อัมรินทร์ สีโห้มี Freedom
19 19303 2 6 19 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ บุญทัน Freedom
20 18355 2 6 20 เด็กหญิง กันตินันท์ จันแก่น Freedom
21 18356 2 6 21 เด็กหญิง ชิดชนก ลายรัตน์ Freedom
22 18357 2 6 22 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กันธา Anime X Cosplay
23 18358 2 6 23 เด็กหญิง ญานิสา ทองอารีย์ Freedom
24 18359 2 6 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา ใบชู Freedom
25 18360 2 6 25 เด็กหญิง ณัฐสินี สนั่นทุ่ง Freedom
26 18361 2 6 26 เด็กหญิง ดารินทร์ จันทร์ลึก Freedom
27 18362 2 6 27 เด็กหญิง ธิติมา พงสาลี เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
28 18363 2 6 28 เด็กหญิง ปิยธิดา เสริมศิริ Freedom
29 18364 2 6 29 เด็กหญิง พรพรรณ วรรณสว่าง Freedom
30 18365 2 6 30 เด็กหญิง พิชญ์สินี วิธิสินธุ์ Freedom
31 18366 2 6 31 เด็กหญิง พิมลภัส นาทา Freedom
32 18367 2 6 32 เด็กหญิง พีรดา จีนหน่ำ Freedom
33 18368 2 6 33 เด็กหญิง มุจิรานันท์ รัตนานันท์ Freedom
34 18369 2 6 34 เด็กหญิง วัชราพร งามชื่น Freedom
35 18370 2 6 35 เด็กหญิง สุพัชชา รัศมีใส Freedom
36 18371 2 6 36 เด็กหญิง สุพิชญา ชุ่มเชื้อ Freedom
37 18372 2 6 37 เด็กหญิง หทัยรัตน์ เกิดเทศ Freedom

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)