ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18373 2 7 1 เด็กชาย ชนม์ณจักร อำภา บอร์ดเกมภาษาไทย
2 18374 2 7 2 เด็กชาย ชยากร ถมทอง บอร์ดเกมภาษาไทย
3 18375 2 7 3 เด็กชาย ชัยชนะ สุกเย็น ชุมนุมถ่ายภาพ
4 18376 2 7 4 เด็กชาย ฐากร ดลสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18377 2 7 5 เด็กชาย ณัชพล แสนบูราญ ทักษะชีวิต
6 18378 2 7 6 เด็กชาย เตโช โปร่งแก้วงาม พระเครื่อง
7 18379 2 7 7 เด็กชาย ธีรพงศ์ แก้วนุช Four Stars
8 18380 2 7 8 เด็กชาย บรรณวัชร สวัสดิ์วอ ฟุตซอล
9 18381 2 7 9 เด็กชาย ปกรณ์ สมุยยันต์ พระเครื่อง
10 18382 2 7 10 เด็กชาย ประชาภิวัฒน์ บุญช่วย บอร์ดเกมภาษาไทย
11 18383 2 7 11 เด็กชาย พงศกร พลีวรรณ พระเครื่อง
12 18384 2 7 12 เด็กชาย พงศธร นาคอ่อน UwU
13 18385 2 7 13 เด็กชาย รัฐนันท์ รัตนพงศ์โภคัย ทักษะชีวิต
14 18386 2 7 14 เด็กชาย ไรวินทร์ แก้วปรับภาพ เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
15 18387 2 7 15 เด็กชาย วันชนะ ประดิษฐ ดูแลสิ่งแวดล้อม
16 18388 2 7 16 เด็กชาย วิวรรธน์ เดชสุภา บอร์ดเกมภาษาไทย
17 18389 2 7 17 เด็กชาย วีรพงษ์ สีทา DIYของใช้
18 18390 2 7 18 เด็กชาย สุทธิชัย สังข์แก้ว กินอยู่เป็น
19 18391 2 7 19 เด็กชาย สุรเชษฐ์ มีมานะ บอร์ดเกมภาษาไทย
20 18392 2 7 20 เด็กชาย สุริยนต์ โยที เทคโนโลยีส่องชีวิต
21 18393 2 7 21 เด็กชาย เหมรัศมิ์ สอนอรุณ ฟุตบอล
22 19304 2 7 22 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ กรมทะนา ดูแลสิ่งแวดล้อม
23 18394 2 7 23 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ลาลุน ดูแลสิ่งแวดล้อม
24 18395 2 7 24 เด็กหญิง กัญญาภัทร เกลี้ยงกลิ่น ศัพท์จีนน่ารู้
25 18396 2 7 25 เด็กหญิง กัณญาณัฐ แว่นตาดี นาฏศิลป์ไทย
26 18397 2 7 26 เด็กหญิง ชุติกานต์ ศิริวัฒน์ แฟชั่นดีไซต์
27 18398 2 7 27 เด็กหญิง ณัฐธิชา สืบสำราญ Sing and Chill
28 18399 2 7 28 เด็กหญิง ณัฐสุดา พุ่มพวง รันวงการพับจี
29 18400 2 7 29 เด็กหญิง ธนัญชนา นาสิงทอง นาฏศิลป์ไทย
30 18401 2 7 30 เด็กหญิง นพัชนันต์ หอมทรัพย์ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
31 18402 2 7 31 เด็กหญิง พิจิตตรา แก้วพลงาม Sing and Chill
32 18403 2 7 32 เด็กหญิง ภัควลัญชว์ ภาชู เกมนันทนาการสร้างสรรค์
33 18404 2 7 33 เด็กหญิง ภัทร์สิริย์ พุ่มเหรียญ ดูแลสิ่งแวดล้อม
34 18405 2 7 34 เด็กหญิง ภูริชญา สูงแข็ง กินอยู่เป็น
35 18406 2 7 35 เด็กหญิง วรัทยา สินเจริญ ธนาคารโรงเรียน
36 18407 2 7 36 เด็กหญิง อุมากรณ์ ศิริภักดิ์ Sing and Chill
37 18408 2 7 37 เด็กหญิง อุษาสิริ เคนกูล ทักษะชีวิต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)