ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18409 2 8 1 เด็กชาย กิตติภาส อินมา เกมนันทนาการสร้างสรรค์
2 18410 2 8 2 เด็กชาย คทาธร ไชยณรงค์ ฟุตบอล
3 18411 2 8 3 เด็กชาย ชยพล เทียนฉิมพลี เสริมคณิต
4 18412 2 8 4 เด็กชาย ชยันต์ธร มังคละเสถียร เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
5 18413 2 8 5 เด็กชาย ชาญยุทธ คัดทรายขาว ฟุตบอล
6 18414 2 8 6 เด็กชาย โชคมงคล ผลเจริญ ฟุตซอล
7 18415 2 8 7 เด็กชาย ทนงศักดิ์ ศรีวงษ์หลง ฟุตซอล
8 18416 2 8 8 เด็กชาย ธนชัย โพธิ์ศรี เทคโนโลยีส่องชีวิต
9 18417 2 8 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ กำลังศิลป์ นันทนาการ make friends
10 18418 2 8 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ อยู่คง Song of the Roses
11 18419 2 8 11 เด็กชาย ธนวินท์ เมืองสุวรรณ เสริมคณิต
12 18420 2 8 12 เด็กชาย บุณยภู ทรงศิริ บอร์ดเกมภาษาไทย
13 18421 2 8 13 เด็กชาย เบญจมาพล เสือคง Anime X Cosplay
14 18422 2 8 14 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ กิตินันท์ เกมนันทนาการสร้างสรรค์
15 18423 2 8 15 เด็กชาย พงศธร จันทร์แห่ว ฟุตซอล
16 18424 2 8 16 เด็กชาย พนาสัณฑ์ บุตรวิชา science basketball
17 18425 2 8 17 เด็กชาย พศณัฎฐ์ ภูครองจิต รันวงการพับจี
18 18426 2 8 18 เด็กชาย พีรพงศ์ ศรีภูมาตย์ ฟุตซอล
19 18427 2 8 19 เด็กชาย พีระยุทธ จันทราม Rov E-Sports
20 18428 2 8 20 เด็กชาย มนัสนันท์ มิคะนุช นันทนาการ make friends
21 18429 2 8 21 เด็กชาย ราเชนทร์ ฟักทอง Tik Tok สร้างสรรค์
22 18430 2 8 22 เด็กชาย ฤทธา บุญเถื่อนทับ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18431 2 8 23 เด็กชาย เลิศฤทธิ์ ใจสุข เทคโนโลยีส่องชีวิต
24 18433 2 8 24 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แบขุนทด ศัพท์จีนน่ารู้
25 18434 2 8 25 เด็กหญิง กิ่งกมล ชมภูน้อย อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
26 18435 2 8 26 เด็กหญิง จิรัชญา ศรีมาคราม Anime X Cosplay
27 18436 2 8 27 เด็กหญิง ญาณินท์ แสงเมือง อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
28 18437 2 8 28 เด็กหญิง ณัฐณิชา ภวัตพงศาไพศาล admission to princess school
29 18438 2 8 29 เด็กหญิง ธัญพิชชา อิ่มศิลป์ นาฏศิลป์ไทย
30 18439 2 8 30 เด็กหญิง เบญจา ก้านอินทร์ ศัพท์จีนน่ารู้
31 18440 2 8 31 เด็กหญิง พิมพ์ชยาน์ พรมหาลาฤกษ์ admission to princess school
32 18441 2 8 32 เด็กหญิง ศศิวิมล ศรีเกตุ Anime X Cosplay
33 18442 2 8 33 เด็กหญิง สุชาดา รุ่งโรจน์ Anime X Cosplay
34 18443 2 8 34 เด็กหญิง สุนิษา บุญเหล็ง E-sport
35 18444 2 8 35 เด็กหญิง อนุสรา น่วมบุใหญ่ นาฏศิลป์ไทย
36 18445 2 8 36 เด็กหญิง ไอยเรศ พันต่วน กินอยู่เป็น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)