ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18446 2 9 1 เด็กชาย กชกร บุญสังข์ รันวงการพับจี
2 18447 2 9 2 เด็กชาย กฤติเดช แสงจันทร์ Arena of Suankularb
3 18448 2 9 3 เด็กชาย กฤษฎา ใจงาม จิตอาสาและทักษะการเอาตัวรอด
4 18449 2 9 4 เด็กชาย กิตติภพ อินมา ฟุตซอล
5 18450 2 9 5 เด็กชาย ชนินทร พิมพะ Rov E-Sports
6 18451 2 9 6 เด็กชาย ชลกรณ์ นาสิงคาร ฟุตบอล
7 18452 2 9 7 เด็กชาย ชิติพัทธ์ ไพยรัตน์ Crossword game
8 18453 2 9 8 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ เทพขุนทอง Crossword game
9 18454 2 9 9 เด็กชาย ณัฐภัทร ธรรมรักษ์ รันวงการพับจี
10 18455 2 9 10 เด็กชาย เตชภณ โอนหอม วาดมังงะ
11 18456 2 9 11 เด็กชาย ธัชพงศ์ เสนา ฟุตซอล
12 18457 2 9 12 เด็กชาย นราธิป ทองคำนุช หรรษาคาราโอเกะ
13 18458 2 9 13 เด็กชาย พงศกร จำปาทอง จิตอาสาและทักษะการเอาตัวรอด
14 18459 2 9 14 เด็กชาย พิตติธาดา ชอบธรรม Arena of Suankularb
15 18460 2 9 15 เด็กชาย วชิรวิทย์ พาชื่น เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
16 18461 2 9 16 เด็กชาย วรากร เศวตมุกดา E-sport
17 18462 2 9 17 เด็กชาย วัชรวิชญ์ ตรีเมฆ Rov E-Sports
18 18463 2 9 18 เด็กชาย วัชรวิทย์ อรรถาพันธุ์ หมากรุก
19 18464 2 9 19 เด็กชาย วันชนะ มาดเหมาะ Rov E-Sports
20 18465 2 9 20 เด็กชาย ศิริศักดิ์ โสตศรีทิพย์ กรีฑาเพื่อสุขภาพ
21 18466 2 9 21 เด็กชาย ศุภโชค แสวงสุข กินอยู่เป็น
22 18467 2 9 22 เด็กชาย สิรวิช ดวงสิน รันวงการพับจี
23 18468 2 9 23 เด็กชาย สุภินันท์ แก้วเกิด science basketball
24 18469 2 9 24 เด็กชาย สุรวิช ศักดาเกียรติกุล รันวงการพับจี
25 18470 2 9 25 เด็กชาย อภิวัชร์ พรเชียงบรร ฟุตซอล
26 18471 2 9 26 เด็กชาย อัษฎาวิชญ์ สมคะเน ฟุตบอล
27 18472 2 9 28 เด็กหญิง ธนวรรณ ผลอ้อ ธนาคารโรงเรียน
28 18473 2 9 29 เด็กหญิง โชติรส รักษา Anime X Cosplay
29 18474 2 9 30 เด็กหญิง ฐาปนีย์ พุทธบาล ธนาคารโรงเรียน
30 18475 2 9 31 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา บุตรหาญ หรรษาคาราโอเกะ
31 18476 2 9 32 เด็กหญิง ณัฐสุดา หว่านณรงค์ ธนาคารโรงเรียน
32 18477 2 9 33 เด็กหญิง ณัฐิดา แววมยุรี ธนาคารโรงเรียน
33 18478 2 9 34 เด็กหญิง ณิชา แจ่มจันทร์ ธนาคารโรงเรียน
34 18479 2 9 35 เด็กหญิง พัชราภร โสมาบุตร Rov E-Sports
35 18480 2 9 36 เด็กหญิง รวิสรา เดิมทำรัมย์ นันทนาการ make friends
36 18481 2 9 37 เด็กหญิง วิมาดา สิงห์พิทักษ์พงศ์ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)