ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 17730 3 13 1 เด็กชาย ปารมี ทองเป้อ ฟุตซอล
2 17731 3 13 2 เด็กชาย ปิยางกูร เพ็งที สวัสดิการSKS
3 17732 3 13 3 เด็กชาย พลภูมิ สิงห์ใส ฟุตซอล
4 18002 3 13 4 เด็กชาย กวิน สินสำอางค์ อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
5 18003 3 13 5 เด็กชาย คณิศร ดำรงภัทรกุล เกมภาษาไทย
6 18004 3 13 6 เด็กชาย จุลพงค์ มณีรัตน์ general food
7 18005 3 13 7 เด็กชาย ชัชรินทร์ ศรีบุตร UwU
8 18006 3 13 8 เด็กชาย ชัยภัทร ศรีคำยงค์ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
9 18007 3 13 9 เด็กชาย ชัยโรจน์ ขจรชัยชนะศักดิ์ Tik Tok สร้างสรรค์
10 18008 3 13 10 เด็กชาย ณัฐชนน บุษดี ฟุตซอล
11 18009 3 13 11 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แก้วขุนทอง เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
12 18010 3 13 12 เด็กชาย ตรีกวินท์ แจ่มแจ้ง สเก็ตบอร์ด
13 18011 3 13 13 เด็กชาย ธนโชติ สุขโภคา เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
14 18012 3 13 14 เด็กชาย ธนเศรษฐา พิลาไชย รันวงการพับจี
15 18013 3 13 15 เด็กชาย ธเนศพล ว่องประเสริฐ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
16 18014 3 13 16 เด็กชาย ธีรภัทร์ จันศรีรัตน์ อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
17 18015 3 13 17 เด็กชาย ประพัทธพงศ์ ละคร เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
18 18016 3 13 18 เด็กชาย พิทักษ์ สุธรรม ฟุตซอล
19 18017 3 13 19 เด็กชาย วิษณุพงศ์ เป้าประเสริฐ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
20 18018 3 13 20 เด็กชาย ศุภโชติ โชติกันตะ เสริมคณิต
21 18019 3 13 21 เด็กชาย สุทธิภัทร วงษ์เคลือวัลย์ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
22 18020 3 13 22 เด็กชาย สุปวีร์ กลัดงาม รันวงการพับจี
23 18021 3 13 23 เด็กชาย อดิศร ยิ้มละม้าย เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
24 18022 3 13 24 เด็กหญิง กุลสตรี พันธ์จิตร นาฏศิลป์ไทย
25 18023 3 13 25 เด็กหญิง ขวัญข้าว ชันอิ้ว สวัสดิการSKS
26 18024 3 13 26 เด็กหญิง ชิชญา ลำเจียก สวัสดิการSKS
27 18025 3 13 27 เด็กหญิง ญาณิศา บุตรหวาน ดนตรีไทย
28 18026 3 13 28 เด็กหญิง ณัฐกานต์ กาวีระ สวัสดิการSKS
29 18028 3 13 29 เด็กหญิง นิศารัตน์ ยานกุน สวัสดิการSKS
30 18029 3 13 30 เด็กหญิง พิชชาพร รัตนกาญจน์ สวัสดิการSKS
31 18030 3 13 31 เด็กหญิง พิมพ์ผการัตน์ ยั่งยืน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18031 3 13 32 เด็กหญิง ภัทรปภา รัตนประทานพร สวัสดิการSKS
33 18032 3 13 33 เด็กหญิง วนิดา เครือบนอก สวัสดิการSKS
34 18033 3 13 34 เด็กหญิง วรรณรัตน์ สดภิบาล สวัสดิการSKS
35 18034 3 13 35 เด็กหญิง วรัชยา สมบูรณ์ สวัสดิการSKS
36 18035 3 13 36 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ สาลีราช สวัสดิการSKS
37 18036 3 13 37 เด็กหญิง อินธิรา เสือเทศ สวัสดิการSKS

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)