ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 17621 3 2 1 เด็กชาย จักรพงษ์ เพชรนาม Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
2 17622 3 2 2 เด็กชาย ณัฏฐพล พิมพ์รัฐเกษม เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
3 17623 3 2 3 เด็กชาย เตชิต นิ่มสิริวังโส รูบิค
4 17624 3 2 4 เด็กชาย บวรวิทย์ ไชยเดช เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
5 17625 3 2 5 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พานจันทร์ เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
6 17626 3 2 6 เด็กชาย ปฏิพล รังมูล เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
7 17627 3 2 7 เด็กชาย พชร ทองวิจิตร Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
8 17628 3 2 8 เด็กชาย ภัทรกร นิธิศชะยานนท์ คิดเลขเร็ว random
9 17629 3 2 9 เด็กชาย ภูดิส จุลมาศ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
10 17630 3 2 10 เด็กชาย ราชัน โนะคุน เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
11 17631 3 2 11 เด็กชาย วุฒิชัย ประมูลจะโก แฟชั่นดีไซต์
12 17632 3 2 12 เด็กชาย ศิริชัย รังมูล Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
13 17633 3 2 13 เด็กชาย เศรษฐา อบมา เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
14 17634 3 2 14 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุตะ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
15 17635 3 2 15 เด็กชาย อภิชาติ พูนสง Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
16 17636 3 2 16 เด็กหญิง จิลลาภัทร ต้นงอ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
17 17637 3 2 17 เด็กหญิง ญาณิศา เหินชัย ศัพท์จีนน่ารู้
18 17638 3 2 18 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทนา Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
19 17640 3 2 19 เด็กหญิง ธันยรัต บุญยงค์ นันทนาการ make friends
20 17641 3 2 20 เด็กหญิง เบญญทิพย์ เงาเพชร เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
21 17642 3 2 21 เด็กหญิง ประวีณ์นุช มาดี Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
22 17643 3 2 22 เด็กหญิง ปวริศา แสงกำพลี UwU
23 17644 3 2 23 เด็กหญิง ปาริฉัตร ศรีถัด นันทนาการ make friends
24 17645 3 2 24 เด็กหญิง พรนภัส สำเร็จดี Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
25 17646 3 2 25 เด็กหญิง พรพรรณ มีชัยโย Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
26 17647 3 2 26 เด็กหญิง พิชญ์สินี ขาวงาม Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
27 17648 3 2 27 เด็กหญิง รมิตา เทียนแย้ม Arena of Suankularb
28 17649 3 2 28 เด็กหญิง ฤทธิติญา ประจิคะ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
29 17650 3 2 29 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไกวัลนาโรจน์ นันทนาการ make friends
30 17651 3 2 30 เด็กหญิง วิชิตา หาไชย Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
31 17652 3 2 31 เด็กหญิง วิลาสิณี ใจเที่ยงธรรม ศัพท์จีนน่ารู้
32 17653 3 2 32 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา ธงไชย English kid สิ kiss
33 17654 3 2 33 เด็กหญิง อรรถยานันต์ สุขสกุลวงศ์ UwU
34 17655 3 2 34 เด็กหญิง อริศรา พรมลี นันทนาการ make friends
35 17656 3 2 35 เด็กหญิง อุบลรัตน์ จำปา Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)