ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 17657 3 3 1 เด็กชาย ธนกิต หงษ์ทอง แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
2 17658 3 3 2 เด็กชาย ชัยศิริ แพงศรี Arena of Suankularb
3 17659 3 3 3 เด็กชาย เจษฏางค์ แก้วบุรี แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
4 17660 3 3 4 เด็กชาย ธราทิป ยอดสุข เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
5 17661 3 3 5 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ชื่นศิริ Sing and Chill
6 17662 3 3 6 เด็กชาย ณัฐพนธ์ ศรีวิลัย Sing and Chill
7 17663 3 3 7 เด็กชาย วัชรากร ทาทอง แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
8 17664 3 3 8 เด็กชาย รณกร ไชยฉิม แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
9 17665 3 3 9 เด็กชาย จิรพัส บุญเลิศ Crossword game
10 17666 3 3 10 เด็กชาย พีระพัฒน์ วังแก้ว รันวงการพับจี
11 17667 3 3 11 เด็กชาย ปฏิภาณ คูณหัวโทน แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
12 17668 3 3 12 เด็กหญิง ณัฐธิดา เมืองวงค์ English kid สิ kiss
13 17669 3 3 13 เด็กหญิง ญาตาวี น้อยอำแพง Student Council
14 17670 3 3 14 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา นิลภา Student Council
15 17671 3 3 15 เด็กหญิง พลอยนัชชา นิธิปรีชา Student Council
16 17672 3 3 16 เด็กหญิง ลักษิกา ผิวงาม Student Council
17 17673 3 3 17 เด็กหญิง ภัทรวดี ปรางค์ทอง English kid สิ kiss
18 17674 3 3 18 เด็กหญิง ทาเลียชิน ฮอร์ติลโล English kid สิ kiss
19 17675 3 3 19 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ขวัญพรม English kid สิ kiss
20 17676 3 3 20 เด็กหญิง เขมจิรา มีชัย Freedom
21 17677 3 3 21 เด็กหญิง ณิชาพร พันธ์แก้ว English kid สิ kiss
22 17678 3 3 22 เด็กหญิง สลิษา อุ่นวิเศษ admission to princess school
23 17679 3 3 23 เด็กหญิง สวรรยา วงษ์ฟู Sing and Chill
24 17680 3 3 24 เด็กหญิง นภัสชา กล่ำเพ็ง English kid สิ kiss
25 17681 3 3 25 เด็กหญิง สุพิชชา เขียวใจ admission to princess school
26 17682 3 3 26 เด็กหญิง วัชราภรณ์ โภคา Sing and Chill
27 17683 3 3 27 เด็กหญิง คารีน่า มาหาลาส มูเตดวง
28 17684 3 3 28 เด็กหญิง ธัญชนก ธำรงศรีสกุล มูเตดวง
29 18155 3 3 29 เด็กหญิง วรินธรณ์ ธนพงศ์เจริญกุล Crossword game

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)