ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 17755 3 6 1 เด็กชาย กฤตยชญ์ แสนโสภา science basketball
2 17756 3 6 2 เด็กชาย จักริน ใจตรง อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
3 17757 3 6 3 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ดีทองแก้ว เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
4 17758 3 6 4 เด็กชาย ณภัทร ทิวจันทึก ฟุตซอล
5 17763 3 6 5 เด็กชาย ธนเดช ศรีใจมั่น science basketball
6 17764 3 6 6 เด็กชาย ธีรพงษ์ น้อยจำนงค์ science basketball
7 17765 3 6 7 เด็กชาย บารมี โตมี science basketball
8 17767 3 6 8 เด็กชาย ภูตะวัน พรหมลิ Anime X Cosplay
9 17768 3 6 9 เด็กชาย วิศนุ วณิชยธนากร science basketball
10 18040 3 6 10 เด็กชาย ณฐพงศ์ ยศแก้ว ดนตรีนำเสนอ
11 18052 3 6 11 เด็กชาย วิศิษฏ์ศีล รำพึงจิต อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
12 17771 3 6 12 เด็กหญิง กนกนิภา โถลายทอง Tik Tok สร้างสรรค์
13 17772 3 6 13 เด็กหญิง กีรติกา หนชัย Anime X Cosplay
14 17773 3 6 14 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ น้อยเจริญ DIYของใช้
15 17774 3 6 15 เด็กหญิง ชาลิสา คำเผื่อน Netflix WeTV Viu IQIY
16 17775 3 6 16 เด็กหญิง ธัญชนก แพบขุนทด นาฏศิลป์ไทย
17 17776 3 6 17 เด็กหญิง นนท์นที จันทร์ดี Tik Tok สร้างสรรค์
18 17777 3 6 18 เด็กหญิง บุษราพร บุญเสงี่ยม เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
19 17778 3 6 19 เด็กหญิง ปัฐธิวา สีบุริน Cooking
20 17779 3 6 20 เด็กหญิง ปุณิกา เทียนงาม Anime X Cosplay
21 17780 3 6 21 เด็กหญิง พรพิชชา พูนเพิ่ม Rov E-Sports
22 17782 3 6 22 เด็กหญิง ภรรณรวี จันโชติ Netflix WeTV Viu IQIY
23 17783 3 6 23 เด็กหญิง ภัทรา ชูลาภ Netflix WeTV Viu IQIY
24 17784 3 6 24 เด็กหญิง รมิดา ธรรมนารถสกุล Rov E-Sports
25 17786 3 6 25 เด็กหญิง สุทธิดา เฉิน เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
26 17787 3 6 26 เด็กหญิง อลิษา แสนโสม เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
27 18061 3 6 27 เด็กหญิง ดลณพร ดวงมณี ดนตรีสากล
28 18067 3 6 28 เด็กหญิง พัชรสิตา ทรงศิริสุวพงษ์ อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)