ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 17723 3 7 1 เด็กชาย ธนาคาร แซ่ลี้ UwU
2 17729 3 7 2 เด็กชาย ปารมี สุวรรณคำ UwU
3 17769 3 7 3 เด็กชาย สุขวัฒน์ สำโรงทอง science basketball
4 17770 3 7 4 เด็กชาย อภิวัฒน์ สืบสิงห์ science basketball
5 17788 3 7 5 เด็กชาย กฤตภาส ดิษฐสอน Tik Tok สร้างสรรค์
6 17789 3 7 6 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ระบอบ ฟุตซอล
7 17791 3 7 7 เด็กชาย ถิรวัฒน์ โนนยาง ฟุตซอล
8 17792 3 7 8 เด็กชาย ธนบดินทร์ จรัสศรี ฟุตซอล
9 17793 3 7 9 เด็กชาย นันธวัช เรือนเพ็ง ดูแลสิ่งแวดล้อม
10 17794 3 7 10 เด็กชาย พลภัทร พรแสน Anime X Cosplay
11 17795 3 7 11 เด็กชาย ยุทธเลิศ เลิศล้ำ สวัสดิการSKS
12 17796 3 7 12 เด็กชาย รัฐภูมิ มงคลเกตุ Tik Tok สร้างสรรค์
13 17797 3 7 13 เด็กชาย รัตนยุทธ คงสุริยะภิญโญ รูบิค
14 17798 3 7 14 เด็กชาย รุ่งโรจน์ สังข์คำ รูบิค
15 17799 3 7 15 เด็กชาย วรพล ผ่องชมภู UwU
16 17800 3 7 16 เด็กชาย วายุ เพิ่มพูล UwU
17 17802 3 7 17 เด็กชาย ไวยวัฒน์ พันพลอย UwU
18 17803 3 7 18 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นสกุล UwU
19 17804 3 7 19 เด็กชาย สิทธิพล บุญเลิศ คณิตศาสตร์ประยุกต์
20 17805 3 7 20 เด็กชาย สิรวุฒิ สนามชวด TikTok ker
21 17806 3 7 21 เด็กชาย อณุชา สีอินคำ Anime X Cosplay
22 17807 3 7 22 เด็กชาย อรรถวุฒิ พระสาวงค์ ฟุตซอล
23 17785 3 7 23 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เดชบรรทม กินอยู่เป็น
24 17808 3 7 24 เด็กหญิง เกวรินทร์ เกตุเทศ UwU
25 17809 3 7 25 เด็กหญิง จิรัชญา แสนสุข UwU
26 17811 3 7 26 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เพ็งพล กินอยู่เป็น
27 17812 3 7 27 เด็กหญิง ซาอิดา ซาอิ๊ด เกมนันทนาการสร้างสรรค์
28 17813 3 7 28 เด็กหญิง ญาณิศา พรมณี กินอยู่เป็น
29 17814 3 7 29 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รักษาชนม์ Anime X Cosplay
30 17817 3 7 30 เด็กหญิง ทักษ์สุดา คุณหงษ์ Anime X Cosplay
31 17818 3 7 31 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ปาเบ้า UwU
32 17820 3 7 32 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ยิ่งยศศิริวุฒิ UwU
33 17821 3 7 33 เด็กหญิง มินตรา สาลี กินอยู่เป็น
34 17822 3 7 34 เด็กหญิง สุวรรณา เภตรา กินอยู่เป็น
35 17823 3 7 35 เด็กหญิง อภิญญา แพงน้อย กินอยู่เป็น
36 19306 3 7 36 เด็กหญิง รัชนีกร ศรีสวัสดิ์ พระเครื่อง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)