ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 17824 3 8 1 เด็กชาย กอบศักดิ์ เกตุสุขำ เชฟกระทะหลุด
2 17825 3 8 2 เด็กชาย เกียรติภูมิ แซ่ตั้ง เชฟกระทะหลุด
3 17826 3 8 3 เด็กชาย จิรพงษ์ อ่วมสน เชฟกระทะหลุด
4 17827 3 8 4 เด็กชาย ชยานันท์ เหมจั่นเพ็ชร ดนตรีสากล
5 17828 3 8 5 เด็กชาย ถิรวิศว์ ธนเปี่ยมภูวนนท์ เชฟกระทะหลุด
6 17829 3 8 6 เด็กชาย ธนกฤษ ตะบองเพ็ชร เชฟกระทะหลุด
7 17830 3 8 7 เด็กชาย นนทนพงศ์ เขตอาดุลย์ เชฟกระทะหลุด
8 17831 3 8 8 เด็กชาย นวพล ปิลลิ ฟุตซอล
9 17832 3 8 9 เด็กชาย ปวรุตม์ พวงมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17833 3 8 10 เด็กชาย พงศธร เต็งไทยสงค์ Cooking
11 17834 3 8 11 เด็กชาย พชรพล ปราบภัย ฟุตบอล
12 17835 3 8 12 เด็กชาย พรรษา ปัจฉิม เชฟกระทะหลุด
13 17836 3 8 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ พุทธาพิทักษ์กุล เชฟกระทะหลุด
14 17837 3 8 14 เด็กชาย ภาดล ตันติจิรประภากูล เชฟกระทะหลุด
15 17838 3 8 15 เด็กชาย ภูวดล ดอนสมจิตต์ เชฟกระทะหลุด
16 17839 3 8 16 เด็กชาย รชต คำนิล เชฟกระทะหลุด
17 17840 3 8 17 เด็กชาย รพีภัทร ฉ่ำแสง เชฟกระทะหลุด
18 17841 3 8 18 เด็กชาย ฤชานนท์ แสนนันต๊ะ เชฟกระทะหลุด
19 17842 3 8 19 เด็กชาย เสรษฐวุฒิ นามอาษา เชฟกระทะหลุด
20 17843 3 8 20 เด็กชาย อลงกต พึ่งบุญ เชฟกระทะหลุด
21 17844 3 8 21 เด็กชาย อิทธิศักดิ์ แก้วพฤกษ์ เชฟกระทะหลุด
22 17845 3 8 22 เด็กหญิง กวิตา ยิ้มละมัย DIYของใช้
23 17846 3 8 23 เด็กหญิง ชนัญชิดา ผาหัวดง เชฟกระทะหลุด
24 17847 3 8 24 เด็กหญิง ชนากานต์ สีป้อ DIYของใช้
25 17848 3 8 25 เด็กหญิง ชนิดาภา อัศวสุขี English kid สิ kiss
26 17849 3 8 26 เด็กหญิง ณัฐธัญญา ลักขณาวรกุล DIYของใช้
27 17850 3 8 27 เด็กหญิง ณัฐปาริณา พัฒนะ เชฟกระทะหลุด
28 17851 3 8 28 เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทำ เชฟกระทะหลุด
29 17852 3 8 29 เด็กหญิง ปริยากร ธิช่างทอง เชฟกระทะหลุด
30 17853 3 8 30 เด็กหญิง ปานรดา คำฤทธิ์ เชฟกระทะหลุด
31 17854 3 8 31 เด็กหญิง พิชญาพร เก็บทรัพย์ DIYของใช้
32 17856 3 8 32 เด็กหญิง พิมพ์ลัดดา รื่นภิรมย์ English kid สิ kiss
33 17857 3 8 33 เด็กหญิง วัชรินทร์ อะทะเทพ English kid สิ kiss
34 17858 3 8 34 เด็กหญิง ศรันย์รัตน์ หนองภักดี English kid สิ kiss
35 17859 3 8 35 เด็กหญิง สุธิดา ศิริสวัสดิ์ English kid สิ kiss

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)