ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16910 4 1 1 นาย สิทธิกร แย้มพลาย เครื่องดื่มหลากรส
2 16935 4 1 2 นาย ปิยพัชร ละคร เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
3 17041 4 1 3 นาย เกียรติภูมิ เกษกุมศรี ทบทวนความรู้
4 17042 4 1 4 นาย ชาญวิทย์ ฟีสันเทียะ ทบทวนความรู้
5 17051 4 1 5 นาย ปัญจนัท ฉิมพลี ทบทวนความรู้
6 17055 4 1 6 นาย ภูมินทร์ สว่างผล ทบทวนความรู้
7 17056 4 1 7 นาย ภูวฤทธิ์ วงศ์บุญมาก ทบทวนความรู้
8 17058 4 1 8 นาย ศุภกร สมหารวงศ์ ทบทวนความรู้
9 17059 4 1 9 นาย ศุภกฤต เจียมศร ทบทวนความรู้
10 17092 4 1 10 นาย นัฐภูมิ อ่อนเพ็ง เครื่องดื่มหลากรส
11 16914 4 1 11 นางสาว จินต์จิรา คงกะพันธ์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
12 16916 4 1 12 นางสาว ธนัชธนพร แก้วหานาม ROV for relax
13 16917 4 1 13 นางสาว นงนภัส สุมนานนท์ Physicas added & do homework
14 16918 4 1 14 นางสาว นภัสสร สวัสดิ์กิจ Physicas added & do homework
15 16920 4 1 15 นางสาว นิชาภัทร สุตะวงษ์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
16 16922 4 1 16 นางสาว ปรายฟ้า ธนู ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
17 16926 4 1 17 นางสาว วรินทร์ธร ล้ำเลิศอภินันท์ Physicas added & do homework
18 16928 4 1 18 นางสาว สุชัญญา แก้ววงษา ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
19 16930 4 1 19 นางสาว สุภิสรา เกิดบัว Physicas added & do homework
20 16955 4 1 20 นางสาว เปรมมิกา ทองกระโทก ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
21 16963 4 1 21 นางสาว ศศิลิตตา ทองเดช ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
22 17070 4 1 22 นางสาว ทิพรดา พลอยพุ่ม ทบทวนความรู้
23 17073 4 1 23 นางสาว ปณิชา ทรงศิรวุฒิ ทบทวนความรู้
24 17074 4 1 24 นางสาว ปริยาภัทร์ อนุวรรณพงศ์ ปั้นหมอ
25 17077 4 1 25 นางสาว วรภา ศรีฟ้า สเก็ตบอร์ด
26 17078 4 1 26 นางสาว วิมลสิริ จันทร์น้อย ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
27 17080 4 1 27 นางสาว สิริรัตน์ ธรรมรัตน์ ทบทวนความรู้
28 17081 4 1 28 นางสาว อณัญญา เพลินพร้อม ฟุตซอล
29 17082 4 1 29 นางสาว อันนา ซันสะมัน Student Council
30 17116 4 1 30 นางสาว ปัณฑารีย์ พรมศร รูบิค
31 17120 4 1 31 นางสาว สมฤดี หมอเมือง มูเตดวง
32 17121 4 1 32 นางสาว สิริณัฎฐ์ มหาปัญญภักดิ์ มูเตดวง
33 17122 4 1 33 นางสาว สุกัญญา พ่อชื่น เกม plato plajai
34 17155 4 1 34 นางสาว ชุลิตา ม่าวไทย Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
35 17188 4 1 35 นางสาว กชพร หินตะ Computer playing
36 17194 4 1 36 นางสาว จันทร์พิรา สิงห์ลอ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
37 17195 4 1 37 นางสาว นนนานา สมพลวรชัย Netflix WeTV Viu IQIY
38 17398 4 1 38 นางสาว กัญญาณัฐ จันทรหนู Netflix WeTV Viu IQIY
39 17403 4 1 39 นางสาว ปวีณสมร หลงใหม Computer playing

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)