ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16898 4 10 1 นาย ณัฏฐรวิ โพธิ์สร้อยกนก Physicas added & do homework
2 16899 4 10 2 นาย ณัฐดนัย มากเหลือ ปั้นหมอ
3 16901 4 10 3 นาย ปฏิภาณ เงินสัจจา board game
4 16902 4 10 4 นาย ปัณณทัต นิลประภา ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
5 16904 4 10 5 นาย พงษ์ศรัณย์ ทุเรียน Physicas added & do homework
6 16905 4 10 6 นาย พลกฤต กันใจสอน ดนตรีนำเสนอ
7 16911 4 10 7 นาย สิรวิชญ์ ศรีคำเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 16933 4 10 8 นาย ธัชชัย พรมบุตร Physicas added & do homework
9 16939 4 10 9 นาย ภูมิพัฒน์ แก้วมะ ROV for relax
10 19293 4 10 10 นาย อภิชาติ มาตา ดนตรีนำเสนอ
11 16913 4 10 11 นางสาว คณิศร ศรีทวีกาศ ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
12 16915 4 10 12 นางสาว ชุดา แก้วบางพลี ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
13 16919 4 10 13 นางสาว นัสราวรรณ พิจิตบรรจง Physicas added & do homework
14 16923 4 10 14 นางสาว พิชชา อิ่มเอก Physicas added & do homework
15 16924 4 10 15 นางสาว พิมพ์นารา บุญเลิศ ปั้นหมอ
16 16925 4 10 16 นางสาว ภัณฑิลา กันหาชาติ Physicas added & do homework
17 16927 4 10 17 นางสาว วัชรวรรณ ทองรัตน์ Physicas added & do homework
18 16931 4 10 18 นางสาว อนุรดี กองศรี Physicas added & do homework
19 16943 4 10 19 นางสาว กรวิภา ถาวรสาลี Physicas added & do homework
20 16947 4 10 20 นางสาว จิตรลดา สุวรรณทอง Physicas added & do homework
21 16959 4 10 21 นางสาว ภูษณิศา ชมเทศ คณิตศาสตร์
22 16960 4 10 22 นางสาว รินรดา สีส่วน ดนตรีนำเสนอ
23 16961 4 10 23 นางสาว วรพิชชา สายรัตน์ ปั้นหมอ
24 16962 4 10 24 นางสาว วริศรา วงษ์แก้ว ดนตรีนำเสนอ
25 16964 4 10 25 นางสาว ษิณาธาร รู้แพร่ ปั้นหมอ
26 16966 4 10 26 นางสาว อรจิรา ขุนหอม ดนตรีนำเสนอ
27 16979 4 10 27 นางสาว ณัฐจภรณ์ วิจิตรพลเกณฑ์ Physicas added & do homework
28 16987 4 10 28 นางสาว มนัสนันท์ ขันทะมาลา Physicas added & do homework
29 17037 4 10 29 นางสาว ศกุนต์สิณี วงศ์สายเชื้อ Physicas added & do homework
30 17213 4 10 30 นางสาว สุมลตรา ทองนุช Physicas added & do homework
31 19294 4 10 31 นางสาว นันท์นภัส ชุนสาย Physicas added & do homework
32 19295 4 10 32 นางสาว พิมพ์ชนก ยางสุข เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
33 19296 4 10 33 นางสาว วทันยา ถานกุมมา Physicas added & do homework
34 19297 4 10 34 นางสาว ณัฐฐานันต์ พัฒนเศรณี Physicas added & do homework
35 19298 4 10 35 นางสาว สุวภัทร มนทกานติ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)