ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16968 4 11 1 นาย ชาญวิน วิลาทอง ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
2 16969 4 11 2 นาย ณัฐธศักดิ์ เสาร์สุข Crossword game
3 16970 4 11 3 นาย นนทะพัทธ์ ม่วงสุข Computer playing
4 18145 4 11 4 นาย ธนดล แก้วถิ่นดง Crossword game
5 19299 4 11 5 นาย สิรภพ แก้วคง สเก็ตบอร์ด
6 16944 4 11 6 นางสาว กุลวดี เสนาพันธ์ เกม plato plajai
7 16977 4 11 7 นางสาว กนกพรรณ ศรีอ่อน ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
8 16978 4 11 8 นางสาว จุฑามาศ ศรีล้อม Tik Tok สร้างสรรค์
9 16981 4 11 9 นางสาว ธวัลรัตน์ เรือนใส ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
10 16985 4 11 10 นางสาว ภิญญาพัชญ์ แก้วศรีเจริญ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
11 16986 4 11 11 นางสาว มณีรัตน์ พลศักดิ์ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
12 16988 4 11 12 นางสาว มุกมณี กล้าไตยวงศ์ธรรม Tik Tok สร้างสรรค์
13 16990 4 11 13 นางสาว รุจาภา เยี่ยมรัมย์ Crossword game
14 16991 4 11 14 นางสาว วณิชชา สหวงศ์ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
15 16992 4 11 15 นางสาว วรรณพร สมมาคูณ Crossword game
16 16994 4 11 16 นางสาว วศรินทร์ มงคลยง Tik Tok สร้างสรรค์
17 16995 4 11 17 นางสาว สมิตานัน หวนขุนทด Crossword game
18 16996 4 11 18 นางสาว สุธินี กุรัตน์ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
19 16997 4 11 19 นางสาว สุธิมา เพิ่มเพ็ชร ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
20 19300 4 11 20 นางสาว ทิพย์วาริน น้อยอรุณ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
21 19301 4 11 21 นางสาว ปวริศา มากเจริญ Reelism

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)