ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16907 4 2 1 นาย วรโชติ ชัยสงค์ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
2 16940 4 2 2 นาย ยสินทร บำรุงวงศ์ ROV for relax
3 17054 4 2 3 นาย พลาธิป วงศ์จันทร์เรือง ทบทวนความรู้
4 17061 4 2 4 นาย สิริชัย สร้อยคำ ทบทวนความรู้
5 17085 4 2 5 นาย จักรภัทร ประนม Weight training
6 17091 4 2 6 นาย ธิติ สังฆะคาม ดนตรีนำเสนอ
7 17093 4 2 7 นาย ปราการ แซ่เม้า สเก็ตบอร์ด
8 17095 4 2 8 นาย วีรภัทร บุญบุตร Weight training
9 17098 4 2 9 นาย อนุชา โภทะจันทร์ สเก็ตบอร์ด
10 17137 4 2 10 นาย นวภัทร อุดมบัว เตรียมทหาร
11 17138 4 2 11 นาย นิติภูมิ มั่นเมือง ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
12 17379 4 2 12 นาย ชัยสิทธิ์ พุกสุข เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
13 17386 4 2 13 นาย พงศกร เวชสมุทรวารี เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
14 17431 4 2 14 นาย ภัทรดนัย ใจวงศ์คำ รูบิค
15 19282 4 2 15 นาย วัชรชาญพงศ์ ศรสิทธิ์ สเก็ตบอร์ด
16 16948 4 2 16 นางสาว ชฎารัตน์ โฮมแพน ดนตรีนำเสนอ
17 16967 4 2 17 นางสาว อรนรินทร์ เที่ยงธรรม ดนตรีนำเสนอ
18 17029 4 2 18 นางสาว ธนัญชนก เพ็ญสุวรรณ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
19 17034 4 2 19 นางสาว ยุรฎา อาวรณ์ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
20 17109 4 2 20 นางสาว ชัญญานุช นาธงไชย ดนตรีนำเสนอ
21 17124 4 2 21 นางสาว สุภาวดี เรืองแจ่ม รูบิค
22 17200 4 2 22 นางสาว ปัทม์นันท์ จันทร ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
23 17209 4 2 23 นางสาว สรณ์สิริ ขันชารี เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
24 17233 4 2 24 นางสาว กาญจนา สัตบุตร เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
25 17236 4 2 25 นางสาว ณัฐกฤตา สุขสง่า วอลเลย์บอล
26 17244 4 2 26 นางสาว พลอยเพชรรัตน์ พึ่งสติ วอลเลย์บอล
27 17245 4 2 27 นางสาว พิชญา รื่นภิรมย์ ปั้นหมอ
28 17251 4 2 28 นางสาว วิลาวัณย์ เพียรทอง วอลเลย์บอล
29 17255 4 2 29 นางสาว เอ็นดู เรืองสา วอลเลย์บอล
30 17292 4 2 30 นางสาว อชิรญาณ์ คูจิระประเสริฐ ปั้นหมอ
31 17312 4 2 31 นางสาว กวินธิดา หมื่นพรมมา ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
32 17315 4 2 32 นางสาว จิราภรณ์ เจริญเพิ่มเดช ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
33 17322 4 2 33 นางสาว นาตาลี ขันแก้ว Tik Tok สร้างสรรค์
34 17326 4 2 34 นางสาว ปรินดา วังกุ่ม Tik Tok สร้างสรรค์
35 17355 4 2 35 นางสาว ณิชานาฏ อาจเอี่ยม เครื่องดื่มหลากรส
36 17356 4 2 36 นางสาว ดนชนก เจตจำเริญชัย ทบทวนความรู้
37 17364 4 2 37 นางสาว พรประภา แสงแก้ว Physicas added & do homework
38 17401 4 2 38 นางสาว ธนภร ศรีบุญธรรม ปั้นหมอ
39 17407 4 2 39 นางสาว พิมอัปสร หงษ์มา เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
40 17444 4 2 40 นางสาว ทิฆัมพร สังข์แก้ว เกมภาษาไทย
41 17450 4 2 41 นางสาว แพรวา ชินพาด เกมภาษาไทย
42 18146 4 2 42 นางสาว ศิริลักษณ์ ดาราโพธิ์ board game

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)