ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16937 4 4 1 นาย พศิน คุกจันแปง หมากรุก
2 16974 4 4 2 นาย ยศกร ประหาญภาพ Computer playing
3 17044 4 4 3 นาย ณพวัฒน์ ไทยประสิทธิ์ Reading is sexy
4 17053 4 4 4 นาย พลพล ชาญวิทย์ Reading is sexy
5 17057 4 4 5 นาย ศิวัช ไตรสุธา Reading is sexy
6 17060 4 4 6 นาย ศุภวิชญ์ สิงใส Reading is sexy
7 17062 4 4 7 นาย สุวรรณภูมิ ตรีบุญ เกม plato plajai
8 17130 4 4 8 นาย กันต์ สาระชาติ Reading is sexy
9 17136 4 4 9 นาย ตะวัน เลื่อยคลอง E-sport
10 17140 4 4 10 นาย ปัณณวิชญ์ แสงโลชา ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
11 17143 4 4 11 นาย วรวัฒน์ เดชโมรา E-sport
12 17148 4 4 12 นาย ศุภกร นุมขุนทด Reading is sexy
13 17149 4 4 13 นาย สรณ์กฤษณ์ อรรถาพันธุ์ เกม plato plajai
14 17150 4 4 14 นาย สิทธิพล จิตฤทธิ์ E-sport
15 17256 4 4 15 นาย กสิวัฒน์ แซ่เห ชุมนุมถ่ายภาพ
16 17257 4 4 16 นาย จิรัชย์ สุขแสง ROV for relax
17 17258 4 4 17 นาย ฐิติกร ภู่เทียน สเก็ตบอร์ด
18 17297 4 4 18 นาย ณัฐปภัสร์ ทัศมี Anime X Cosplay
19 17299 4 4 19 นาย ธนวัฒน์ พิมพ์ศรี Anime X Cosplay
20 17302 4 4 20 นาย พงศกร แซ่จัง Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
21 17307 4 4 21 นาย ศกุนากร โนนทะบุญ E-sport
22 17310 4 4 22 นาย อินทัช บุญสม ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
23 17336 4 4 23 นาย จิรวัฒน์ ดอนโบราณ เกม plato plajai
24 17347 4 4 24 นาย วุฒินนท์ บุตรชน เกม plato plajai
25 17349 4 4 25 นาย ศุภโชค มนต์ทอง เกม plato plajai
26 16980 4 4 26 นางสาว ณัฐธยาน์ เสียงอ่อน ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
27 16984 4 4 27 นางสาว พิชชาพร กลิ่นสุคนธ์ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
28 17113 4 4 28 นางสาว นารีรัตน์ น้อยบุ่งค้า Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
29 17151 4 4 29 นางสาว กนกพร ลุตะภาค Reading is sexy
30 17152 4 4 30 นางสาว เกศินี แท่งสุวรรณ์ สเก็ตบอร์ด
31 17153 4 4 31 นางสาว คณิตา สุขดิษฐ Anime X Cosplay
32 17154 4 4 32 นางสาว ชนิดา โกรธกล้า Reading is sexy
33 17169 4 4 33 นางสาว รัชดาภรณ์ บุตรน้ำเพชร Reading is sexy
34 17173 4 4 34 นางสาว สมิตา ใจนิล Reading is sexy
35 17241 4 4 35 นางสาว เบญญาพร ปัญญา วอลเลย์บอล
36 17273 4 4 36 นางสาว ณัฐณิชา งามขำ นาฏศิลป์ไทย
37 17284 4 4 37 นางสาว วรัทยา สายงาม Reading is sexy
38 17288 4 4 38 นางสาว สรินทร์นาถ ครุธปิยะ ROV for relax
39 17452 4 4 39 นางสาว วชิรญาณ์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ Reading is sexy
40 18143 4 4 40 นางสาว ชุติมา ปักกะสีนัง Anime X Cosplay

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)