ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16900 4 6 1 นาย นพเก้า เล็กดี ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
2 16936 4 6 2 นาย พงศ์พิพัฒน์ บัติปัน ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
3 17002 4 6 3 นาย ธีรภัทร กิจนิตย์ชีว์ กรีฑาเพื่อสุขภาพ
4 17003 4 6 4 นาย ธีรภัทร ช่อสุวรรณ กรีฑาเพื่อสุขภาพ
5 17013 4 6 5 นาย ภาณุวิชญ์ เซาะมัน เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
6 17096 4 6 6 นาย สรณ์สิริ คุมพล Weight training
7 17181 4 6 7 นาย ภาสกร อรรถอุดม ฟุตซอล
8 17229 4 6 8 นาย ศิริมงคล แซ่ตั้ง ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
9 17267 4 6 9 นาย พรชัย เจริญสุข สเก็ตบอร์ด
10 17378 4 6 10 นาย คงชนะ มีประเสริฐ ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
11 17387 4 6 11 นาย พรหมมินทร์ นาคคล้าย หมากรุก
12 17390 4 6 12 นาย มาตุภูมิ กัลยา Physicas added & do homework
13 17426 4 6 13 นาย ปริญญา ซื่อสัตย์ Rov E-Sports
14 17428 4 6 14 นาย พงษ์เพชร ชามนตรี Anime X Cosplay
15 17430 4 6 15 นาย พิสิฐชัย จันทร์สงเคราะห์ Rov E-Sports
16 17437 4 6 16 นาย ศิรวิทย์ รอดดี ดนตรีสากล
17 17025 4 6 17 นางสาว กมลทิพย์ คุณารักษ์ Reelism
18 17027 4 6 18 นางสาว ณัฐกมล สมบุญเจริญ Reelism
19 17072 4 6 19 นางสาว นวพร พุ่มเรือง Student Council
20 17079 4 6 20 นางสาว สรชา เผือกบางนา ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
21 17119 4 6 21 นางสาว วิรากร เล็กเลิศ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
22 17164 4 6 22 นางสาว ปลณา วิมุทาฏิกร Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
23 17189 4 6 23 นางสาว กนกอร ดำรงชัยวงศ์ Anime X Cosplay
24 17190 4 6 24 นางสาว กฤติกา สอนพรม Tik Tok สร้างสรรค์
25 17248 4 6 25 นางสาว ภัทรพร หลงมาดี พระเครื่อง
26 17317 4 6 26 นางสาว ณัฐฐิญา พ่อค้าช้าง Tik Tok สร้างสรรค์
27 17358 4 6 27 นางสาว ทินารมภ์ ศรีคร้าม Tik Tok สร้างสรรค์
28 17360 4 6 28 นางสาว นลพรรณ สุวรรณ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
29 17361 4 6 29 นางสาว นิธยาภรณ์ ใจตึก เครื่องดื่มหลากรส
30 17366 4 6 30 นางสาว ภัทรวดี ไชยโชติ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
31 17371 4 6 31 นางสาว ศศิธร วิศรียา Tik Tok สร้างสรรค์
32 17376 4 6 32 นางสาว อรสินี หนูมี ปั้นหมอ
33 17410 4 6 33 นางสาว วรินทร อิวาโคชิ Anime X Cosplay
34 17416 4 6 34 นางสาว อรอัจฉรีย์ จุ้ยเจริญ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
35 17575 4 6 35 นางสาว เกษศิรินทร์ อินธิพันธ์ Anime X Cosplay
36 19286 4 6 36 นางสาว ธนัญชนก น้อยสุด เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
37 19287 4 6 37 นางสาว ภัณฑิรา แก้วแสนเมือง มูเตดวง
38 19288 4 6 38 นางสาว รุจิรา ชมภูน้อย มูเตดวง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)