ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16971 4 8 1 นาย นิธิภูมิ ปัจจัยโย Rov E-Sports
2 16972 4 8 2 นาย ปิติภัทรชล นรสิงห์ Weight training
3 17011 4 8 3 นาย ภควัต ทำเลนา E-sport
4 17017 4 8 4 นาย วรชัย กันทุม ฟุตซอล
5 17046 4 8 5 นาย ธนดล สาตโพธิ์ Student Council
6 17089 4 8 6 นาย ธนกร ศิริจันโท กรีฑาเพื่อสุขภาพ
7 17099 4 8 7 นาย อภิวิชญ์ นาลาด ดนตรีสากล
8 17146 4 8 8 นาย เวชพิสิฐ ช้างเที่ยง เกม plato plajai
9 17147 4 8 9 นาย ศรุต บัวมาดี ฟุตซอล
10 17175 4 8 10 นาย ชลนที คนตรง กรีฑาเพื่อสุขภาพ
11 17215 4 8 11 นาย การันต์ ทับสวัสดิ์ กรีฑาเพื่อสุขภาพ
12 17216 4 8 12 นาย คฑาธัณท์ พันธุคะ กรีฑาเพื่อสุขภาพ
13 17262 4 8 13 นาย ธีรภัทร์ เสาใย E-sport
14 17380 4 8 14 นาย ณัฐพงษ์ แซ่ฝู Physicas added & do homework
15 17393 4 8 15 นาย ศาสตรา รักเปี่ยม เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
16 17418 4 8 16 นาย กฤษติธี ศรีผดุง กรีฑาเพื่อสุขภาพ
17 17423 4 8 17 นาย ธรรมนูญ สุดาดวง Rov E-Sports
18 17427 4 8 18 นาย ผลิตโชค คงจังหวัด E-sport
19 18158 4 8 19 นาย อัฐธัญตรี ถิรธีภพแสงชัย สเก็ตบอร์ด
20 19289 4 8 20 นางสาว ธีรพัฒน์ ธีรเนตร Rov E-Sports
21 16952 4 8 21 นางสาว นารีรัตน์ บัวรมย์ Tik Tok สร้างสรรค์
22 17028 4 8 22 นางสาว ณัฐณิชา เตืออ่อน เครื่องดื่มหลากรส
23 17038 4 8 23 นางสาว อัญณัฐ แพสุพัตร เครื่องดื่มหลากรส
24 17102 4 8 24 นางสาว กฤติมา สาคะนิล Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
25 17202 4 8 25 นางสาว ปุญชรัสมิ์ อินทรธรรม Tik Tok สร้างสรรค์
26 17242 4 8 26 นางสาว ปทิตตา ประมวลศิลป์ Netflix WeTV Viu IQIY
27 17249 4 8 27 นางสาว มณฑาทิพย์ สูทอง ฟุตซอล
28 17250 4 8 28 นางสาว วริศรา พุ่มพวง ฟุตซอล
29 17285 4 8 29 นางสาว วาริญญา เติมทรัพย์ถาวร ROV for relax
30 17325 4 8 30 นางสาว ปนัดดา บุญมี Rov E-Sports
31 17328 4 8 31 นางสาว พรรณสุธี ขจรชัยชนะศักดิ์ Tik Tok สร้างสรรค์
32 17352 4 8 32 นางสาว ชนม์นิภา สีอาสา Tik Tok สร้างสรรค์
33 17359 4 8 33 นางสาว ธิดารัตน์ กาจกระโทก ฟุตซอล
34 17408 4 8 34 นางสาว ภัทรวดี ไชยปัญญา เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
35 17412 4 8 35 นางสาว วิสสุตา สกุลคต เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
36 17443 4 8 36 นางสาว เกวลี สายหอม board game
37 17578 4 8 37 นางสาว มุกรวีย์ บุญห้อย วอลเลย์บอล
38 19290 4 8 38 นางสาว ปนิดา บูรณกูล นาฏศิลป์ไทย
39 19291 4 8 39 นางสาว ศิรดา อิงทอง นาฏศิลป์ไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)