ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16303 5 10 1 นาย ณัฐฐนันท์ พูนภิญโญ board game
2 16313 5 10 2 นาย ราเชน โนะคุน board game
3 16339 5 10 3 นาย ประภากร ฐานคร รันวงการพับจี
4 16342 5 10 4 นาย พิรชาติ โยมาวิชยานนท์ เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
5 16347 5 10 5 นาย สัณหณัฐ เงินวิไลวัฒนา ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
6 18737 5 10 6 นาย พีรพัฒน์ ภัทรวิริยะกิจ general food
7 18738 5 10 7 นาย ภูมรินทร์ ชูชื่น เชียร์และแปรอักษร 2
8 18739 5 10 8 นาย ภูริณัฐ สุทธาพร สารคดีทางวิทยาศาสตร์
9 18741 5 10 9 นาย ศิรภัทร รองงาม ฟุตซอล
10 16351 5 10 10 นางสาว ขวัญชนก บุรโชติปรีชา เกมนันทนาการสร้างสรรค์
11 16353 5 10 11 นางสาว จีรญาดา เจริญวัฒนวรกุล สารคดีทางวิทยาศาสตร์
12 16370 5 10 12 นางสาว อริสา ยาโด เชียร์และแปรอักษร 2
13 18742 5 10 13 นางสาว กฤติยาพร คล่องจริง สารคดีทางวิทยาศาสตร์
14 18743 5 10 14 นางสาว จินดามณี ผ่องพิพัฒน์กุล ชุมนุมถ่ายภาพ
15 18744 5 10 15 นางสาว ณัฐธิดา ชำนาญ TikTok ker
16 18746 5 10 17 นางสาว พิชญาภา นามเสาร์ สารคดีทางวิทยาศาสตร์
17 18747 5 10 18 นางสาว นิติยา แสวงหา เกมนันทนาการสร้างสรรค์
18 18748 5 10 19 นางสาว บงกช ปานโพธิ์ศรี สารคดีทางวิทยาศาสตร์
19 18749 5 10 20 นางสาว ภัทรภร กันวิหก Anime X Cosplay
20 18750 5 10 21 นางสาว สิริวรรณภา จันทนชาติ สารคดีทางวิทยาศาสตร์
21 18751 5 10 22 นางสาว อนุธิดา เสามั่น เกมนันทนาการสร้างสรรค์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)