ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16318 5 3 1 นาย อชิรวิทย์ หว่านณรงค์ D.I.Y. Chemistry
2 16341 5 3 2 นาย พัชรพล เจริญวัย ชุมนุมลูกเสืือ
3 16348 5 3 3 นาย อภิเดช เปรมกมล ชุมนุมลูกเสืือ
4 16373 5 3 4 นาย ธนกร ดอกกระทุ่ม ชุมนุมลูกเสืือ
5 16380 5 3 5 นาย วรศักดิ์ ตะจิมนอก ฟุตบอล
6 16444 5 3 6 นาย รัฐภูมิ ประดิษฐ์ศิลป์ การแสดงกลางแจ้ง
7 16574 5 3 7 นาย อริยพล เกิดพุ่ม D.I.Y. Chemistry
8 16602 5 3 8 นาย รัญชน์พล เอี่ยมอ่อน Student Council
9 16636 5 3 9 นาย ปัญญากร หงษ์วิหค D.I.Y. Chemistry
10 16739 5 3 10 นาย จารุวัฒน์ บรรจงปรุ เตรียมทหาร
11 16745 5 3 11 นาย พงศกร นาเมืองรักษ์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
12 16780 5 3 12 นาย พัสกร ศรีสวัสดิ์ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
13 18672 5 3 13 นาย กิตกมล สุวรรณโอสถ D.I.Y. Chemistry
14 18673 5 3 14 นาย ธนกร แสนประเสริฐ E-sport
15 18674 5 3 15 นาย ธนภัทร พิลาทอง D.I.Y. Chemistry
16 18675 5 3 16 นาย นนทพัทธ์ แจ่มอินทร์ ฟุตซอล
17 18676 5 3 17 นาย พงศภัค ใจยุทธ ชุมนุมลูกเสืือ
18 16356 5 3 18 นางสาว ณัฐภัสสร แก้วนุ่ม D.I.Y. Chemistry
19 16368 5 3 19 นางสาว สุวรรณวลี ทองขำ D.I.Y. Chemistry
20 16386 5 3 20 นางสาว ดรัลรัตน์ ทานกระโทก เชียร์เเละเเปรอักษร 1
21 16388 5 3 21 นางสาว ธารทิพย์ สุยะวัง Song of the Roses
22 16390 5 3 22 นางสาว พัชรพร รักบางบูรณ์ Song of the Roses
23 16394 5 3 23 นางสาว ศศิมา แสงกลาง ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
24 16395 5 3 24 นางสาว ศิระนันท์ จันทะพิทักษ์ เครื่องดื่มหลากรส
25 16422 5 3 25 นางสาว เชิญขวัญ แก้วประสิทธิ์ เครื่องดื่มหลากรส
26 16531 5 3 26 นางสาว ฐิติชญา ยืนยงค์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
27 16533 5 3 27 นางสาว นลิน อิ่มสกุลฤทัย D.I.Y. Chemistry
28 16535 5 3 28 นางสาว บุญญานุช พรหมทองรักษ์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
29 16539 5 3 29 นางสาว พรปวีณ์ น้อมสมทรัพย์ D.I.Y. Chemistry
30 16554 5 3 30 นางสาว อารัญญา สลักกาย เชียร์เเละเเปรอักษร 1
31 16589 5 3 31 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญประคอง D.I.Y. Chemistry
32 16611 5 3 32 นางสาว กฤติญากรณ์ แซ่จึง D.I.Y. Chemistry
33 16614 5 3 33 นางสาว ณัฐกานต์ ผลมาตย์ D.I.Y. Chemistry
34 16615 5 3 34 นางสาว ทิฆัมพร หล้าสวัสดิ์ D.I.Y. Chemistry
35 16661 5 3 35 นางสาว อโรชา เวฬุวนารักษ์ D.I.Y. Chemistry
36 16677 5 3 36 นางสาว ชลธิชา แว่นตาดี เชียร์และแปรอักษร 2
37 16688 5 3 37 นางสาว พลอย พุทธรักษา เชียร์และแปรอักษร 2
38 16783 5 3 38 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ฤดีชุติพร Enjoy Life Enjoy Food
39 16787 5 3 39 นางสาว ณัฐการต์ ศรีเตชะ Enjoy Life Enjoy Food
40 16802 5 3 40 นางสาว สุพิชญา เหลาบุญมา D.I.Y. Chemistry
41 18677 5 3 41 นางสาว กมลพรรณ พุทธพงษ์ นาฏศิลป์ไทย
42 18678 5 3 42 นางสาว กมลวรรณ ทองใบ D.I.Y. Chemistry
43 18679 5 3 43 นางสาว จีระนันท์ ภาคาหาญ เกมภาษาไทย
44 19309 5 3 44 นางสาว ศิริรักษ์ โพธิ์สุ เชียร์เเละเเปรอักษร 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)