ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16404 5 5 1 นาย ณัฐภูมิ รัตนะชัย Arena of Suankularb
2 16445 5 5 2 นาย วัศพล อนันต์ชัยสินธุ์ Enjoy Life Enjoy Food
3 16478 5 5 3 นาย ติณณภพ บุญพร้อม ดนตรีนำเสนอ
4 16491 5 5 4 นาย สรยุทธ มุ่งอุ่นกลาง การแสดงกลางแจ้ง
5 16492 5 5 5 นาย สิปปกร ชฎาธารโกศล ดนตรีสากล
6 16515 5 5 6 นาย จิรวัฒน์ สุภาวุฒิ Enjoy Life Enjoy Food
7 16607 5 5 7 นาย ศตายุ มาศธนานันต์ Enjoy Life Enjoy Food
8 16610 5 5 8 นาย สืบสกุล แก้ววิชิต เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
9 16710 5 5 9 นาย ปริวัฒน์ ดวงศรี Enjoy Life Enjoy Food
10 16712 5 5 10 นาย ศุภกิจ มากพูน ดนตรีสากล
11 16779 5 5 11 นาย นันทกรณ์ ยศรุ่งเรือง Enjoy Life Enjoy Food
12 18693 5 5 12 นาย ชลสิทธิ์ นันกวน Enjoy Life Enjoy Food
13 18694 5 5 13 นาย ปราการ พันธุ์จันทร์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
14 18696 5 5 15 นาย สุทธิพงษ์ สุกสอาด Computer playing
15 19310 5 5 16 นาย ภูตะวัน เพิ่มพิพัฒน์ Enjoy Life Enjoy Food
16 16326 5 5 17 นางสาว ไอรินทร์ รัฐรวีธนาฤทธิ์ Enjoy Life Enjoy Food
17 16424 5 5 18 นางสาว ปทิตตา ทินวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 16462 5 5 19 นางสาว พรหมพร พรตเจริญ Enjoy Life Enjoy Food
19 16466 5 5 20 นางสาว วรกานต์ เอี่ยมธรรม Enjoy Life Enjoy Food
20 16469 5 5 21 นางสาว ศศิกาญจ์ กาจักร์ Enjoy Life Enjoy Food
21 16540 5 5 22 นางสาว พัฒน์นรี บางวิเศษ Enjoy Life Enjoy Food
22 16549 5 5 23 นางสาว สารัตศิณีย์ ผดุงพจน์ Enjoy Life Enjoy Food
23 16553 5 5 24 นางสาว อัญชิสา เผือกเงิน เชียร์เเละเเปรอักษร 1
24 16618 5 5 25 นางสาว ปาริฉัตร ดวงใจ Enjoy Life Enjoy Food
25 16621 5 5 26 นางสาว มิรันตี ชังภัย Enjoy Life Enjoy Food
26 16626 5 5 27 นางสาว อารญา สาลาสุตา Enjoy Life Enjoy Food
27 16721 5 5 28 นางสาว บุณยนุช เกษมสัมฤทธิ์ เกม plato plajai
28 16728 5 5 29 นางสาว ศิรินทิพย์ ค้ำคูณ Enjoy Life Enjoy Food
29 16784 5 5 30 นางสาว ชาลิสา ชาวยศ Enjoy Life Enjoy Food
30 16786 5 5 31 นางสาว ณัชณิชา ทองหล่อ Enjoy Life Enjoy Food
31 16788 5 5 32 นางสาว ณัฐฐาพร สะตาดี Enjoy Life Enjoy Food
32 16790 5 5 33 นางสาว ถาวรีย์ โพธิ์ศรี Enjoy Life Enjoy Food
33 16797 5 5 34 นางสาว ภารดี สร้อยอำภา Enjoy Life Enjoy Food
34 16799 5 5 35 นางสาว วณิชญา พิกุลทอง Enjoy Life Enjoy Food
35 18698 5 5 36 นางสาว ชลาลัย พลธรรม Enjoy Life Enjoy Food
36 18699 5 5 37 นางสาว ญาดาวดี แพงทรัพย์ Enjoy Life Enjoy Food
37 18700 5 5 38 นางสาว นภัสวรรณ หมื่นพล Enjoy Life Enjoy Food
38 18702 5 5 39 นางสาว พัชราภา มะหะหมัด Enjoy Life Enjoy Food
39 18703 5 5 40 นางสาว วรัทยา ทรัพย์สิน Enjoy Life Enjoy Food
40 18704 5 5 41 นางสาว อริศรา ศรีทาสร้อย Enjoy Life Enjoy Food
41 18705 5 5 42 นางสาว อารยา ศรีทาสร้อย Enjoy Life Enjoy Food

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)