ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16304 5 6 1 นาย ตะวัน อารมย์ ทำหนังสั้น
2 16308 5 6 2 นาย นวพล อยู่นาน Anime X Cosplay
3 16340 5 6 3 นาย พรภวิษย์ วิบูลย์สิน Song of the Roses
4 16345 5 6 4 นาย วัชรพันธ์ อริยะเพชร Anime X Cosplay
5 16349 5 6 5 นาย เอกภพ มงคลกุล Song of the Roses
6 16374 5 6 6 นาย ปกรณ์ ทินวงษ์ Song of the Roses
7 16379 5 6 7 นาย ภานุพงศ์ สุวรรณปากแพรก Song of the Roses
8 16526 5 6 8 นาย สิรวิชญ์ ทัพเทพเทวินทร์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
9 16599 5 6 9 นาย บุญฤทธิ์ เจียะคง Song of the Roses
10 18706 5 6 10 นาย นิธิพัฒน์ ก้อนสันทะ Song of the Roses
11 18707 5 6 11 นาย อติรุจ หมันกุล Song of the Roses
12 18708 5 6 12 นาย อานนท์ มรรคระตานนท์ Song of the Roses
13 16383 5 6 13 นางสาว กิรติกา อยู่คง Song of the Roses
14 16387 5 6 14 นางสาว ธารทิพย์ ยอดดำเนิน เชียร์เเละเเปรอักษร 1
15 16391 5 6 15 นางสาว พิมพ์ลภัส โพธิ์ป้อม Song of the Roses
16 16450 5 6 16 นางสาว กันต์ฤทัย วงษ์ใหญ่ Song of the Roses
17 16451 5 6 17 นางสาว ชนิดาภา ทองตีบ Song of the Roses
18 16454 5 6 18 นางสาว ณัฐนันท์ ตรีนนท์ Song of the Roses
19 16455 5 6 19 นางสาว ณิชาภัทร ทรัพย์มาก Song of the Roses
20 16470 5 6 20 นางสาว สวรรยา พิจารณ์ Song of the Roses
21 16499 5 6 21 นางสาว ธนพร จั่นบ้านโขด Song of the Roses
22 16537 5 6 22 นางสาว เปมิกา เสแสวง TikTok ker
23 16538 5 6 23 นางสาว พรนภัทร ตันหยงมัด TikTok ker
24 16550 5 6 24 นางสาว สิรินยา พันธวงศ์ Song of the Roses
25 16586 5 6 25 นางสาว พรชนก เจริญชาติ Song of the Roses
26 16590 5 6 26 นางสาว อนันยพร สังขกรณ์ Song of the Roses
27 16698 5 6 27 นางสาว อลิสรา ทองชุม Song of the Roses
28 16724 5 6 28 นางสาว พรลภัส ดอนหลาบคำ TikTok ker
29 16725 5 6 29 นางสาว พิชชาภรณ์ ยศรุ่งเรือง เกม plato plajai
30 16726 5 6 30 นางสาว วริศรา บุราญมูล Song of the Roses
31 16729 5 6 31 นางสาว สุจิรา บัวเก่า TikTok ker
32 18709 5 6 32 นางสาว ญาณิศา บุญรักษา แฟชั่นดีไซต์
33 18710 5 6 33 นางสาว ณิชาพัชร์ ตรงกลาง Song of the Roses
34 18711 5 6 34 นางสาว ธนพร ดำงาม แฟชั่นดีไซต์
35 18712 5 6 35 นางสาว นันนนน สมพลวรชัย Song of the Roses
36 18713 5 6 36 นางสาว ปรายฝน ศิริรักษ์ นาฏศิลป์ไทย
37 18714 5 6 37 นางสาว ปาริฉัตร พันเกณฑ์ Song of the Roses
38 18715 5 6 38 นางสาว ปาริตา ศรีวิเชียร Song of the Roses
39 18716 5 6 39 นางสาว เพชรแพรวา เงือกน้ำ Anime X Cosplay
40 18717 5 6 40 นางสาว ฟาตู สนิ Song of the Roses
41 18718 5 6 41 นางสาว เมษา ชวนพิศ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
42 18719 5 6 42 นางสาว วิไลลักษณ์ รุ่งเรือง Song of the Roses

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)