ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16476 5 8 1 นาย ไชยนันต์ ฉิมประคุณ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
2 16477 5 8 2 นาย ณัฐณพันธ์ กิ่งแก้ว รันวงการพับจี
3 16481 5 8 3 นาย ธัญญธร วงศ์จารุทัศน์ พระเครื่อง
4 16484 5 8 4 นาย พีรวิชญ์ เอี่ยมอ้น การแสดงกลางแจ้ง
5 16490 5 8 5 นาย เศรษฐกิจ นิสัยกล้า ฟุตซอล
6 16523 5 8 6 นาย ภัทรพงศ์ อินทร์ผาย พระเครื่อง
7 16555 5 8 7 นาย กนต์ธร ไชยรัตน์ รันวงการพับจี
8 16557 5 8 8 นาย ขวัญชัย ดวงทอง Crossword game
9 16560 5 8 9 นาย ณัฐวุฒิ ภูพาที ฟุตซอล
10 16563 5 8 10 นาย ธเนศพล ช่างสอน รันวงการพับจี
11 16567 5 8 11 นาย ปรีชา หลำดี รันวงการพับจี
12 16593 5 8 12 นาย ณัฐพงษ์ ชิณวงศ์ ฟุตซอล
13 16594 5 8 13 นาย ตนุภัทร สุขประเสริฐ เตรียมทหาร
14 16596 5 8 14 นาย ธนภัทร หอมเกตุ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
15 16600 5 8 15 นาย พรพิพัทร์ อู่อรุณ รันวงการพับจี
16 16628 5 8 16 นาย ขรรค์ชัย ดวงทอง เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
17 16630 5 8 17 นาย จักรภพ สุธรรมฤทธิ์ TikTok ker
18 16637 5 8 18 นาย ปารเมศ เผ่าตัน Netflix WeTV Viu IQIY
19 16665 5 8 19 นาย เจษฎาภรณ์ อ่อนแก้ว ชุมนุม Together
20 16711 5 8 20 นาย พงศ์สกุล รักษา ฟุตซอล
21 16713 5 8 21 นาย เศรษฐโชค คุ้มพันธ์แย้ม ฟุตซอล
22 16889 5 8 22 นาย ณภัทร เด็งเจริญ กินอยู่เป็น
23 17552 5 8 23 นาย ศิรวัฒน์ ต่อซอน ฟุตซอล
24 17553 5 8 24 นาย วรายุทธ กิตติสาร พระเครื่อง
25 18720 5 8 25 นาย มาฬิศ แจ้งใจดี รันวงการพับจี
26 18721 5 8 26 นาย ธเนศพล พวงสมบัติ กินอยู่เป็น
27 19311 5 8 27 นาย ธนาเทพ พรมมา ฟุตซอล
28 16534 5 8 28 นางสาว นัฐชยา สมิดรัมย์ Song of the Roses
29 16613 5 8 29 นางสาว จิราพร นะราวงษ์ TikTok ker
30 16653 5 8 30 นางสาว ธนภรณ์ ดลสุข Netflix WeTV Viu IQIY
31 16675 5 8 31 นางสาว กมลวรรณ พรมศร D.I.Y. Chemistry
32 16689 5 8 32 นางสาว พิมพ์มาดา หมงประเสริฐ ชุมนุม Together
33 16695 5 8 33 นางสาว สุชานันท์ วงค์สีดา D.I.Y. Chemistry
34 16716 5 8 34 นางสาว กนกวรรณ แช่มขุนทด TikTok ker
35 16717 5 8 35 นางสาว กิตติยา ศรีวิศร TikTok ker
36 16730 5 8 36 นางสาว สุภรัตน์ ชดารัมย์ TikTok ker
37 18722 5 8 37 นางสาว กัญญาณัฐ สัมพันธุ์ Netflix WeTV Viu IQIY
38 18723 5 8 38 นางสาว ทัตพิชา ทองรัตนตระกูล นวดเพื่อสุขภาพ
39 18724 5 8 39 นางสาว นภัสวรรณ มิคะนุช TikTok ker
40 18725 5 8 40 นางสาว พรฐิตา ผาสุข TikTok ker
41 18726 5 8 41 นางสาว อรพรรณ ทรัพย์เมือง TikTok ker

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)