ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 16411 5 9 1 นาย โภคิน โพธิ์อรุณ สเก็ตบอร์ด
2 16449 5 9 2 นาย สุรภัส ศรีทองกุล Rov E-Sports
3 16475 5 9 3 นาย จรัลวิชญ์ บ่อแก้ว ฟุตซอล
4 16479 5 9 4 นาย ทิวัต อินทร์ตา Rov E-Sports
5 16488 5 9 5 นาย รัฐภูมิ พงษ์ณรงค์ Rov E-Sports
6 16517 5 9 6 นาย ชยุตพงศ์ หลักม่วง พระเครื่อง
7 16522 5 9 7 นาย พิทักษ์ชาติ จันทร์เหล่อ Rov E-Sports
8 16524 5 9 8 นาย สถาพร ภูมิสวัสดิ์ รันวงการพับจี
9 16564 5 9 9 นาย ธิติสรร ปั้นทอง รันวงการพับจี
10 16570 5 9 10 นาย วรภัทร มากลั่น รันวงการพับจี
11 16633 5 9 11 นาย ณัฐพัชนัยณ์ อะซาฮาร์ ฟุตซอล
12 16639 5 9 12 นาย ภูวดล ศรีเพียรเอม รันวงการพับจี
13 16641 5 9 13 นาย ราเมศวร์ ประทุม Song of the Roses
14 16643 5 9 14 นาย ศักสิทธิ ขุราษี Rov E-Sports
15 16670 5 9 15 นาย ภัทรดล วงศ์ยะรา พระเครื่อง
16 16673 5 9 16 นาย วีรวัฒน์ ใจเที่ยง หมากรุก
17 16699 5 9 17 นาย กองทับ โคกอาศัย Song of the Roses
18 16702 5 9 18 นาย ณัฐวุฒิ แสนสอน ฟุตซอล
19 16704 5 9 19 นาย ทินภัทร เฉลิมปราชญ์ Song of the Roses
20 16705 5 9 20 นาย ธนากร หลายพันธ์ Song of the Roses
21 16772 5 9 21 นาย กิตติภพ ศรีทุม ดนตรีสากล
22 16773 5 9 22 นาย คงศักดิ์ โพธิ์ทอง Rov E-Sports
23 16778 5 9 23 นาย นรากร แสงนารายณ์ ดนตรีสากล
24 18147 5 9 24 นาย กฤตเมธ ทศทิพย์ ฟุตซอล
25 18728 5 9 25 นาย ภูนล ศิวัชภานุโรจ ROV for relax
26 18729 5 9 26 นาย ธีรัตน์ วรรณรัตน์ Weight training
27 18730 5 9 27 นาย อัครวินท์ นุชทองคำ Rov E-Sports
28 18731 5 9 28 นาย ศิริโรจน์ บุญเรือง Netflix WeTV Viu IQIY
29 16428 5 9 29 นางสาว วิชญาพร ทัศน์เจริญ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
30 16434 5 9 30 นางสาว อรัญญา เปล่งสงวน เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
31 16504 5 9 31 นางสาว ปุณยนุช แพ่งศรีสาร Netflix WeTV Viu IQIY
32 16582 5 9 32 นางสาว ฐิตารีย์ ธีระวณิชตระกูล เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
33 16622 5 9 33 นางสาว ศิริทิพย์ นัยติ๊บ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
34 16680 5 9 34 นางสาว ณัฐญา แสงนารายณ์ เตรียมทหาร
35 16686 5 9 35 นางสาว ปัญญาพร เรืองศรี Netflix WeTV Viu IQIY
36 16732 5 9 36 นางสาว อรชพร กรองทอง เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
37 18732 5 9 37 นางสาว อัญชลี เภาวฤทธิ์ นาฏศิลป์ไทย
38 18733 5 9 38 นางสาว นฤภร หอมหวล เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
39 18734 5 9 39 นางสาว ชญาดา ห่วงจำนงค์ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
40 18735 5 9 40 นางสาว อรุณสมร สามเสน วาดมังงะ
41 18736 5 9 41 นางสาว อาทิตยา วิวาสุข นาฏศิลป์ไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)