ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 15733 6 1 1 นาย ทวิวัฒน์ พยุงวงศ์ ปั้นหมอ
2 15734 6 1 2 นาย ธนวินท์ ชาเหลา ปั้นหมอ
3 15735 6 1 3 นาย นนท์ธวัช นฤภัย เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
4 15766 6 1 4 นาย ฐณากรณ์ เพชรนาม สเก็ตบอร์ด
5 15877 6 1 5 นาย คุณากร ขุมทอง สเก็ตบอร์ด
6 15884 6 1 6 นาย พงศภรณ์ ใจทน Student Council
7 15887 6 1 7 นาย สืบสกุล สุวรรณสันติสุข Wesing2gether
8 15747 6 1 8 นางสาว ธารวิมล คำป้อ ปั้นหมอ
9 15750 6 1 9 นางสาว นาเดีย เกตุสุขำ เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
10 15751 6 1 10 นางสาว บรรณสรณ์ ไชยทอง เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
11 15761 6 1 11 นางสาว สลินทิพย์ งวงช้าง เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
12 15763 6 1 12 นางสาว สุชานันท์ ทองเป้อ Reelism
13 15787 6 1 13 นางสาว เบญญาภา โยศรีคุณ Physicas added & do homework
14 15799 6 1 14 นางสาว อรอภิญญา ทองเฟื่อง เชียร์และแปรอักษร 3
15 15818 6 1 15 นางสาว พัฒนียา โสดา แฟชั่นดีไซต์
16 15819 6 1 16 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีสงคราม Physicas added & do homework
17 15825 6 1 17 นางสาว สุพิชฌาย์ สุริย์พุทธ Physicas added & do homework
18 15889 6 1 18 นางสาว ขนิษฐา เอี่ยมลึก Wesing2gether
19 15890 6 1 19 นางสาว ชญาณิศา พันธ์โยธา admission to princess school
20 15893 6 1 20 นางสาว ณัฐฌาพร บึงลอย อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
21 15896 6 1 21 นางสาว ทิฆัมพร ผลประเสริฐ Wesing2gether
22 15897 6 1 22 นางสาว นันทภา ปามา Computer playing
23 15902 6 1 23 นางสาว พิมลนาฎ ภูนุช เชียร์และแปรอักษร 3
24 15903 6 1 24 นางสาว พิมลพรรณ มามาก Wesing2gether
25 15904 6 1 25 นางสาว พีรญา ภูมิชัย Wesing2gether
26 15905 6 1 26 นางสาว เพชรลดา ปานเพชร เชียร์และแปรอักษร 3
27 15906 6 1 27 นางสาว ภัทราภรณ์ มากฉาย Wesing2gether
28 15910 6 1 28 นางสาว สิริญญาภรณ์ น้อยภูธร Wesing2gether
29 15912 6 1 29 นางสาว สุชานาถ สีสุกสด Wesing2gether
30 15944 6 1 30 นางสาว ณฐอร ฝอดสูงเนิน เกม plato plajai
31 15958 6 1 31 นางสาว สิรินทิพย์ เกตุปิ่น เชียร์และแปรอักษร 3
32 15983 6 1 32 นางสาว กฤษฎาภา เมืองซอง เชียร์และแปรอักษร 3
33 15998 6 1 33 นางสาว วรัญญา สัตยากุมภ์ admission to princess school
34 16090 6 1 34 นางสาว วราภรณ์ สิรพันธกุล นาฏศิลป์ไทย
35 16131 6 1 35 นางสาว เยาวภา สุวรรณ admission to princess school

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)