ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 15737 6 2 1 นาย ประเสริฐศักดิ์ ช้างวิเศษ Student Council
2 15739 6 2 2 นาย ภูริช เธอขันตี เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
3 15768 6 2 3 นาย ตั้งใจ วัฒนศิริ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
4 15773 6 2 4 นาย พลวัฒน์ ดาราแจ้ง คณิตศาสตร์
5 15810 6 2 5 นาย พลอานันท์ สาแก้วเรืองฤทธิ์ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
6 15836 6 2 6 นาย ธนโชติ จันแก่น คณิตศาสตร์
7 15885 6 2 7 นาย วรวัตร พิลึกนา เชียร์และแปรอักษร 3
8 15919 6 2 8 นาย ญาณโรจน์ ชำนิยันต์ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
9 16015 6 2 9 นาย พีระพงศ์ สวัสดิ์เดช เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
10 16062 6 2 10 นาย พงศธร ฉัตรผักแว่น เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
11 16072 6 2 11 นาย อธิวัฒน์ กรรมารางกูร คณิตศาสตร์
12 18072 6 2 12 นาย ไชยวัฒน์ ไชยลังกา เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
13 18075 6 2 13 นาย นวพล ภูกองชนะ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
14 18076 6 2 14 นาย ภูวเนศวร์ เสนคำ คณิตศาสตร์
15 18077 6 2 15 นาย วรัณทร ผาติสุรัติ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
16 18078 6 2 16 นาย ศุภกร สืบตระกูล คณิตศาสตร์
17 15755 6 2 17 นางสาว ปิยะวรรณวลี เหมือนครุธ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
18 15781 6 2 18 นางสาว กุลมณี แสนสมศักดิ์ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
19 15784 6 2 19 นางสาว จุฬารัตน์ สีงาม เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
20 15868 6 2 20 นางสาว ภิญญามาศ นาคลับ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
21 15894 6 2 21 นางสาว ณัฐพร กาคำ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
22 15908 6 2 22 นางสาว รุจี ขุนพิบูล เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
23 15955 6 2 23 นางสาว วารินทิพย์ ธนาปิยมั่นคง เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
24 15989 6 2 24 นางสาว เบญจมาภรณ์ กล่ำขำมี เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
25 15997 6 2 25 นางสาว วรกานต์ โทนะพันธ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย
26 16078 6 2 26 นางสาว ชัชฏาภรณ์ หอมหวล เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
27 16135 6 2 27 นางสาว สรัลดา มะละทองคำ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
28 16137 6 2 28 นางสาว สุธินี ศรีประเสริฐ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
29 16184 6 2 29 นางสาว สุกัลญา ดีนาน Reelism
30 16204 6 2 30 นางสาว จุฬาลักษณ์ มูลบ้านดง เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
31 17560 6 2 31 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พัวสกุล เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
32 17563 6 2 32 นางสาว วาสินี ศรีอำพันธ์ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
33 17564 6 2 33 นางสาว ภัทรวดี ศิริวงษ์ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
34 18079 6 2 34 นางสาว กนกพร พวงมาลัย เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
35 18080 6 2 35 นางสาว ณัฎฐณิชา กรินท์ธัญญกิจ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
36 18081 6 2 36 นางสาว นภาภรณ์ สมภักดี เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
37 18083 6 2 37 นางสาว วริศรา ศรีประเสริฐสถิต เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
38 18084 6 2 38 นางสาว อรัญญาภรณ์ ขัดแก้ว เด็กNurse (พยาบาลน้อย)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)