ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 15765 6 5 1 นาย ชโนทัย หวังพันกลาง เชียร์และแปรอักษร 3
2 15805 6 5 2 นาย ชนกันต์ แก้วเมฆ เชียร์และแปรอักษร 3
3 15879 6 5 3 นาย ณภัทร เผ่าพงษ์ไทย Weight training
4 15880 6 5 4 นาย ทนงศักดิ์ จันทร เชียร์และแปรอักษร 3
5 15961 6 5 5 นาย กฤษติศักดิ์ พรมศาสน์ Sing and Chill
6 15966 6 5 6 นาย ทินภัทร คงเจริญ Sing and Chill
7 15967 6 5 7 นาย ธนวัฒน์ ขันชารี Sing and Chill
8 15970 6 5 8 นาย ปารเมศ ธูปจินดา Sing and Chill
9 15973 6 5 9 นาย มนต์รัตน บานเย็น Sing and Chill
10 15977 6 5 10 นาย สิทธิกร เพิ่มบุญเรือง Sing and Chill
11 16071 6 5 11 นาย สิริชัย หงษา Sing and Chill
12 18103 6 5 12 นาย ณัฐนนท์ แดงชำรัมย์ เชียร์และแปรอักษร 3
13 18104 6 5 13 นาย ทวิภพ บุญคุ้ม เชียร์และแปรอักษร 3
14 18105 6 5 14 นาย ธนกร จันทร์รักษา เชียร์และแปรอักษร 3
15 18106 6 5 15 นาย วรวัฒน์ ชาญสมุทร์ เชียร์และแปรอักษร 3
16 18107 6 5 16 นาย วัฒนชัย ทับบำรุง Sing and Chill
17 18108 6 5 17 นาย ศุภสิน ใช้ช้าง Crossword game
18 18109 6 5 18 นาย อัครชัย ประจันทร Sing and Chill
19 18110 6 5 19 นาย อัครชัย สราคำ Sing and Chill
20 15822 6 5 20 นางสาว สวรรยา อยู่คง เชียร์และแปรอักษร 3
21 15824 6 5 21 นางสาว สุธีรา มุลิจันทร์ Tik Tok สร้างสรรค์
22 15829 6 5 22 นางสาว อรณิชา เด็ดแก้ว เชียร์และแปรอักษร 3
23 15854 6 5 23 นางสาว กมลพร บุญคุ้ม เชียร์และแปรอักษร 3
24 15858 6 5 24 นางสาว นพมาศ ทองอยู่ เชียร์และแปรอักษร 3
25 15862 6 5 25 นางสาว ประภาพร โภคา Tik Tok สร้างสรรค์
26 15873 6 5 26 นางสาว สุมลภัทร เชื้อแถว Tik Tok สร้างสรรค์
27 15956 6 5 27 นางสาว วิรัลพัชร โชติกเสถียร แฟชั่นดีไซต์
28 15960 6 5 28 นางสาว อัญชนา พูนดี เชียร์และแปรอักษร 3
29 15986 6 5 29 นางสาว ณิชาพัชร์ วัฒนมาลี เชียร์และแปรอักษร 3
30 15987 6 5 30 นางสาว ธนวรรณ สุดเสนาะ E-sport
31 16034 6 5 31 นางสาว นัฐชาวี คำหริ่ม เชียร์และแปรอักษร 3
32 16036 6 5 32 นางสาว ปฏิมาพร จันฮวด เชียร์และแปรอักษร 3
33 16037 6 5 33 นางสาว พิชญาพร ทองศรี เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
34 16075 6 5 34 นางสาว ขวัญชนก มีมา เชียร์และแปรอักษร 3
35 16077 6 5 35 นางสาว ชนันท์ยา ประทุมมา นาฏศิลป์ไทย
36 16091 6 5 36 นางสาว วิชชลิตา โสโรมรัมย์ เชียร์และแปรอักษร 3
37 16172 6 5 37 นางสาว นัฐลดา อินทะเสย์ แฟชั่นดีไซต์
38 18112 6 5 38 นางสาว ชื่นกมล เชื้อหงษ์ทอง เชียร์และแปรอักษร 3
39 18113 6 5 39 นางสาว ณัฐชา โกตวัฒน์ เชียร์และแปรอักษร 3
40 18114 6 5 40 นางสาว ลักขณา แดงงาม E-sport
41 18115 6 5 41 นางสาว สุคนธวา คำแสน แฟชั่นดีไซต์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)