ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 15804 6 6 1 นาย เจนวิทย์ ภูมิมี Weight training
2 15878 6 6 2 นาย ชานนท์ แป้นเตี้ย ฟุตซอล
3 15886 6 6 3 นาย สิรภพ พลอยสุวรรณ์ Weight training
4 15924 6 6 4 นาย ธนดล ทิ้งเสน เกม plato plajai
5 15968 6 6 5 นาย ปภากร ปะนิทาณะโต Weight training
6 15981 6 6 6 นาย อภิสิทธิ์ วันทา เชียร์และแปรอักษร 3
7 16068 6 6 7 นาย วิชยุตม์ สุขสัจจี Weight training
8 18116 6 6 8 นาย จิรวัฒน์ โคตมาต Weight training
9 15764 6 6 9 นางสาว อภิญญา ตะมารวย เชียร์และแปรอักษร 3
10 15783 6 6 10 นางสาว จิรภิญญา ประจิตร ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
11 15788 6 6 11 นางสาว ปิญภัทร สลางสิงห์ เชียร์และแปรอักษร 3
12 15800 6 6 12 นางสาว อลิษา ภู่พวง ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
13 15820 6 6 13 นางสาว ภัทรนันท์ บุญปั้น เชียร์และแปรอักษร 3
14 15823 6 6 14 นางสาว สุธิษา แก้วทอง เชียร์และแปรอักษร 3
15 15830 6 6 15 นางสาว อารยา บุดดาหล เชียร์และแปรอักษร 3
16 15941 6 6 16 นางสาว เกล้ากัญญา สิริโชติอนันตกุล เกม plato plajai
17 15985 6 6 17 นางสาว จันจิรา สินจะวัด เชียร์และแปรอักษร 3
18 15996 6 6 18 นางสาว ลลินทิพย์ ก้านบัว เชียร์และแปรอักษร 3
19 16024 6 6 19 นางสาว กัญญารัตน์ เอื้อถาวรพิพัฒน์ นันทนาการ make friends
20 16049 6 6 20 นางสาว สโรชา จันทร์สีดา นันทนาการ make friends
21 16080 6 6 21 นางสาว ณัฐฌา เลาหะจินดา ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
22 16084 6 6 22 นางสาว ปุณยาพร แซ่โง้ว ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
23 16133 6 6 23 นางสาว วัชราภรณ์ อุ่นเงิน admission to princess school
24 16140 6 6 24 นางสาว อภิญญา พระจันจิต admission to princess school
25 16186 6 6 25 นางสาว อัญมณี ภูกงลี แฟชั่นดีไซต์
26 16221 6 6 26 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนสุข นันทนาการ make friends
27 16231 6 6 27 นางสาว อิสราพร บุดตะกาศ นันทนาการ make friends
28 16877 6 6 28 นางสาว นันท์นภัส บุญคง แฟชั่นดีไซต์
29 16878 6 6 29 นางสาว ศศิรัศมี สุขศิริพรฤทธิ์ ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
30 18118 6 6 30 นางสาว ณัฏฐณิชชา อนงค์นาฏวารี ผู้นำกิจกรรมเยาวชน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)