ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 15410 6 8 1 นาย ภูริเดช พิมพ์แก้ว ธนาคารโรงเรียน
2 15738 6 8 2 นาย ภานุวุธ เกตุทองเรือง นันทนาการ make friends
3 15802 6 8 3 นาย กิตติพัฒน์ สุขหล้า เตรียมทหาร
4 15811 6 8 4 นาย พีรพงษ์ ทองมา board game
5 15812 6 8 5 นาย ศักดิ์ศรณ์ จรัสรำไพพัด เตรียมทหาร
6 15835 6 8 6 นาย เตชัส อ้อยชัยศรี นันทนาการ make friends
7 15839 6 8 7 นาย ธีรภัทร กุลสา กรีฑาเพื่อสุขภาพ
8 15926 6 8 8 นาย ปธวีกานต์ อ่วมสอาด นันทนาการ make friends
9 15927 6 8 9 นาย ประยุต คนเฉลียว แฟชั่นดีไซต์
10 15929 6 8 10 นาย พงศ์พิพัฒน์ พรเชียงบรร Weight training
11 15933 6 8 11 นาย ศุภวิชญ์ จีระกิตติโสภณ ฟุตบอล
12 16018 6 8 12 นาย มนต์สันต์ อัศวสุขี English kid สิ kiss
13 16023 6 8 13 นาย อตัมมโย นะนาม เตรียมทหาร
14 16054 6 8 14 นาย ชลสิทธิ์ จูวัฒน์ ฟุตบอล
15 16058 6 8 15 นาย ธนวรรธน์ ศรีหย่อง ฟุตบอล
16 16151 6 8 16 นาย นาวิน นาบำรุง ฟุตบอล
17 16159 6 8 17 นาย ศุภสิริชัย น้อยวานิช ฟุตบอล
18 16162 6 8 18 นาย อัณณพ คำสงค์ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
19 16203 6 8 19 นาย เอกรัตน์ พัฒิพรม ฟุตบอล
20 16885 6 8 20 นาย วรวุฒิ รอดจันทร์ทอง ฟุตซอล
21 18074 6 8 21 นาย ธีรทัศน์ กระต่ายทอง ฟุตบอล
22 18125 6 8 22 นาย ธีรศักดิ์ บุญเกิดรัมย์ ฟุตซอล
23 18758 6 8 23 นาย ภัททากร ขุนพรม ฟุตซอล
24 15860 6 8 24 นางสาว นุชจรีพร ภัทรภูวดล นาฏศิลป์ไทย
25 15874 6 8 25 นางสาว สุมินตรา อุ่นให้ผล TikTok ker
26 15913 6 8 26 นางสาว สุพัณณดา อินทรักษา Student Council
27 16029 6 8 27 นางสาว ณัชชา ทองตระกูล เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
28 16046 6 8 28 นางสาว ศิรดา แซ่บ่าง นันทนาการ make friends
29 16076 6 8 29 นางสาว จุฑาทิพย์ ปลัดท้วม TikTok ker
30 16081 6 8 30 นางสาว ณัฐริกา เกิดนวล กินอยู่เป็น
31 16096 6 8 31 นางสาว สุวิมล หาญธีระพิทักษ์ เตรียมทหาร
32 16128 6 8 32 นางสาว ภัทราภรณ์ ยังไว เพลงและการละเล่นยุค 90
33 16132 6 8 33 นางสาว วราภรณ์ พัฒนบุตร เพลงและการละเล่นยุค 90
34 16163 6 8 34 นางสาว กันติมา ชุมพุด TikTok ker
35 16171 6 8 35 นางสาว ธนัชดา เจริญแพ่ง แฟชั่นดีไซต์
36 16179 6 8 36 นางสาว โฟกัส ตั้นตระกูล เชียร์และแปรอักษร 3
37 16219 6 8 37 นางสาว แพรพรรณ โตแดง นันทนาการ make friends
38 16226 6 8 38 นางสาว สุพรรษา หมื่นเดช นันทนาการ make friends
39 16227 6 8 39 นางสาว สุพัตรา ไชยสิงห์ ดนตรีสากล
40 16230 6 8 40 นางสาว อรปรียา กำลังศิลป์ นันทนาการ make friends
41 18126 6 8 41 นางสาว อัญชิสา ชูวรรณ นันทนาการ make friends

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)