ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 15769 6 9 1 นาย ธงชัย บานแย้ม คณิตศาสตร์
2 15833 6 9 2 นาย ณัฐกิต คุ้มทรัพย์ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
3 15846 6 9 3 นาย วชิราวุธ แซ่โค้ว ฟุตซอล
4 15849 6 9 4 นาย สุชาครีย์ ทิพย์ทวี ฟุตบอล
5 15918 6 9 5 นาย ชัยภัทร ยืนวงษ์ นาฏศิลป์ไทย
6 15936 6 9 6 นาย อภิรักษ์ ศรีแก้ว กรีฑาเพื่อสุขภาพ
7 15937 6 9 7 นาย อมรเทพ สารจันทร์ เกม plato plajai
8 15964 6 9 8 นาย จิรสิน ศิริเงิน เทคโนโลยีส่องชีวิต
9 15975 6 9 9 นาย รพีภัทร สะท้านไหว Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
10 16005 6 9 10 นาย จักรพงศ์ กรเป๋ เพลงและการละเล่นยุค 90
11 16057 6 9 11 นาย ธนภัทร สืบอ้าย Reelism
12 16065 6 9 12 นาย รัชชานนท์ ฉ่ำศรี นันทนาการ make friends
13 16099 6 9 13 นาย ฉัตรบดี แซ่ตั๊ง เตรียมทหาร
14 16108 6 9 14 นาย พีรพัฒน์ เมืองใจ นันทนาการ make friends
15 16145 6 9 15 นาย ชัยรัฐภูมิ ควินรัมย์ ดนตรีนำเสนอ
16 16146 6 9 16 นาย เดชา ชมภูน้อย ฟุตบอล
17 16156 6 9 17 นาย ราชวัฒน์ คิดดีจริง นวดเพื่อสุขภาพ
18 18127 6 9 18 นาย กฤษฎา นิลวันดี ฟุตบอล
19 18759 6 9 19 นาย นวกุล เกิดแสง ฟุตซอล
20 18760 6 9 20 นาย ปิยะพงษ์ สิงห์เชื้อ ฟุตบอล
21 18761 6 9 21 นาย อภิรักษ์ เสาร์สมวงษ์ ฟุตบอล
22 15793 6 9 22 นางสาว ศศิกานต์ สืบราช วาดมังงะ
23 15796 6 9 23 นางสาว ศิริภัทร แจ่มจำรัส กินอยู่เป็น
24 15871 6 9 24 นางสาว วริศรา ขวัญสด แฟชั่นดีไซต์
25 16028 6 9 25 นางสาว ชลธิชา ช่างทอง แฟชั่นดีไซต์
26 16043 6 9 26 นางสาว ศรัญญา สมพันธ์ แฟชั่นดีไซต์
27 16044 6 9 27 นางสาว ศรัญญา โกมลโยธิน แฟชั่นดีไซต์
28 16118 6 9 28 นางสาว กษิรา ช้างแก้ว เพลงและการละเล่นยุค 90
29 16123 6 9 29 นางสาว ธัญมาส เฮงปถม เพลงและการละเล่นยุค 90
30 16130 6 9 30 นางสาว มิถุนา กุศลดิลก เพลงและการละเล่นยุค 90
31 16141 6 9 31 นางสาว อินทิรา คุ้มเคลือบ เพลงและการละเล่นยุค 90
32 16167 6 9 32 นางสาว ชนัญชิดา สิงใส แฟชั่นดีไซต์
33 16173 6 9 33 นางสาว นัดจาพร พรมแว่น ดนตรีสากล
34 16185 6 9 34 นางสาว อชิรญา จันโท แฟชั่นดีไซต์
35 16205 6 9 35 นางสาว ณัชชา กรองทอง เพลงและการละเล่นยุค 90
36 16222 6 9 36 นางสาว วรัญญา ลูกบัว เพลงและการละเล่นยุค 90
37 16228 6 9 37 นางสาว สุพินภรณ์ ช้างวิเศษ นันทนาการ make friends
38 16876 6 9 38 นางสาว สุธาสินี ชฎารัมย์ กินอยู่เป็น
39 18128 6 9 39 นางสาว วีนัส ประสาทเกษการณ์ กินอยู่เป็น
40 18762 6 9 40 นางสาว ชนากานต์ ยาประจัน กินอยู่เป็น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)