ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18835 1 3 1 เด็กชาย จิรันธนิน พันลำ แฟชั่นดีไซต์
2 18836 1 3 2 เด็กชาย ณฐวัฒน์ เคามัน รันวงการพับจี
3 18837 1 3 3 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ บรรจง รันวงการพับจี
4 18838 1 3 4 เด็กชาย นรภัทร สรรพสุ่น เสริมคณิต
5 18839 1 3 5 เด็กหญิง กรชวรรณ ประศรีหาคลัง เกม plato plajai
6 18840 1 3 6 เด็กหญิง ขวัญจิรา แสงรุ่งศรี มูเตดวง
7 18841 1 3 7 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ โอกาศ TikTok ker
8 18842 1 3 8 เด็กหญิง ชนกนันท์ โสฬส ดนตรีสากล
9 18843 1 3 9 เด็กหญิง ญาดา มัยมณี ดนตรีสากล
10 18844 1 3 10 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ดวงภักดี หรรษาคาราโอเกะ
11 18845 1 3 11 เด็กหญิง ฐิติภา วงษ์สุวรรณ ศัพท์จีนน่ารู้
12 18846 1 3 12 เด็กหญิง ณชนก ไวยธรรม วาดมังงะ
13 18847 1 3 13 เด็กหญิง ณภัสราวดี รอมาลี มูเตดวง
14 18848 1 3 14 เด็กหญิง ธนภรณ์ ทองแจ่ม Netflix WeTV Viu IQIY
15 18849 1 3 15 เด็กหญิง ธันย์ชยา นิวงษา วาดมังงะ
16 18850 1 3 16 เด็กหญิง นันท์นภัส คงสัมฤทธิ์ เกม plato plajai
17 18851 1 3 17 เด็กหญิง เบญญาพัชร์ แก้วสัก วาดมังงะ
18 18852 1 3 18 เด็กหญิง ปาณิสา มาตา Netflix WeTV Viu IQIY
19 18853 1 3 19 เด็กหญิง พชรอร ศรีเจริญ วาดมังงะ
20 18854 1 3 20 เด็กหญิง พรณัฐชา ลีศรีทอง Crossword game
21 18855 1 3 21 เด็กหญิง พรปวีณ์ ภูมิประเสริฐรุ่ง Anime X Cosplay
22 18856 1 3 22 เด็กหญิง พรรณนารา ตินะโส วาดมังงะ
23 18857 1 3 23 เด็กหญิง พิชชาพร สะพู ผ้าปัก
24 18858 1 3 24 เด็กหญิง พิชญาภา บัวน้ำจืด เกม plato plajai
25 18859 1 3 25 เด็กหญิง แพรวา ศรีบุญเฮือง ศัพท์จีนน่ารู้
26 18860 1 3 26 เด็กหญิง แพรวา พัฒนพูนผล Crossword game
27 18861 1 3 27 เด็กหญิง วลัญช์ภัทร เดียรสิงห์ วาดมังงะ
28 18862 1 3 28 เด็กหญิง อาทิตยา ริ้วนาค Anime X Cosplay