ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18863 1 4 1 เด็กชาย จตุพล สุผาวัน วาดมังงะ
2 18864 1 4 2 เด็กชาย จิรทีปต์ ทะชะศรีพงษ์ วาดมังงะ
3 18865 1 4 3 เด็กชาย เจษฎา สีสุธรรม วาดมังงะ
4 18866 1 4 4 เด็กชาย ฐิติพงษ์ กลิ่นจันทร์ Tik Tok สร้างสรรค์
5 18867 1 4 5 เด็กชาย ณัฐพล ม่วงศรี UwU
6 18868 1 4 6 เด็กชาย ธนกร น้อยยา อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
7 18869 1 4 7 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ หว่านณรงค์ Netflix WeTV Viu IQIY
8 18870 1 4 8 เด็กชาย ภาคิน โสรัตน์ถาวร E-sport
9 18871 1 4 9 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ส่างกานนอก Tik Tok สร้างสรรค์
10 18872 1 4 10 เด็กชาย อธิปตรัย ไชยทุม E-sport
11 18873 1 4 11 เด็กชาย อนุทธัต นิตยา หมากรุก
12 18874 1 4 12 เด็กหญิง กนกพร บัวโต ดนตรีสากล
13 18875 1 4 13 เด็กหญิง กฤติมา ใจชนะ Anime X Cosplay
14 18876 1 4 14 เด็กหญิง กวิสรา สุวรรณจินดา วาดมังงะ
15 18877 1 4 15 เด็กหญิง กันยาธรณ์ พรลิขิตบุญรัตน์ Sing and Chill
16 18878 1 4 16 เด็กหญิง เกศกนก ไม้เกตุ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
17 18879 1 4 17 เด็กหญิง ขวัญจิรา ชววิทยภิญโญ Anime X Cosplay
18 18880 1 4 18 เด็กหญิง ณัชชา ศรีสันงาม Sing and Chill
19 18881 1 4 19 เด็กหญิง ณัฐนิชา แก้วศรี แฟชั่นดีไซต์
20 18882 1 4 20 เด็กหญิง ณัฐภัสสร พุทธสำราญ หรรษาคาราโอเกะ
21 18883 1 4 21 เด็กหญิง ธนัชญา ศิริภักดิ์ ทำหนังสั้น
22 18884 1 4 22 เด็กหญิง ธนันต์ยธรญ์ พูลสุข ดนตรีสากล
23 18885 1 4 23 เด็กหญิง ธัญสินี วิเวก เกม plato plajai
24 18886 1 4 24 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ แก้วงาม หรรษาคาราโอเกะ
25 18887 1 4 25 เด็กหญิง บัณฑิตา จิตกระเสริม ผ้าปัก
26 18888 1 4 26 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ทุนนาม ชุมนุมถ่ายภาพ
27 18889 1 4 27 เด็กหญิง เปรมยุดา อ่างสมบูรณ์ Sing and Chill
28 18890 1 4 28 เด็กหญิง พีรญา เก๊อะเจริญ TikTok ker
29 18891 1 4 29 เด็กหญิง เพรชฎา อ่อนเพ็ง ผ้าปัก
30 18892 1 4 30 เด็กหญิง รวินท์นิภา เสนคำ ดนตรีนำเสนอ
31 18893 1 4 31 เด็กหญิง สิรินดา คงสุขกาย ดนตรีนำเสนอ
32 18894 1 4 32 เด็กหญิง สุชาดา วงค์กำภู ทำหนังสั้น
33 18895 1 4 33 เด็กหญิง อมราพร ขันทอง ดนตรีสากล
34 18896 1 4 34 เด็กหญิง อมราวศรี อยู่สบาย วาดมังงะ
35 18897 1 4 35 เด็กหญิง อิษฎาอร พระสว่าง หรรษาคาราโอเกะ
36 18898 1 4 36 เด็กหญิง อิสยาภรณ์ เมธายศวรรธน์ Sing and Chill