ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18976 1 7 1 เด็กชาย กษิดิ์วรรธน์ ไพบูลจิตต์ ฟุตซอล
2 18977 1 7 2 เด็กชาย จารุภัทร รักปรางค์ หมากรุก
3 18978 1 7 3 เด็กชาย ชยากร บุญสูง Rov E-Sports
4 18979 1 7 4 เด็กชาย ชินกฤต นพรัตน์ general food
5 18980 1 7 5 เด็กชาย ชินาธิป หวังใจ วาดมังงะ
6 18981 1 7 6 เด็กชาย ฐนปพณ มาลัย ฟุตบอล
7 18982 1 7 7 เด็กชาย ณัฐกานต์ แก้วชมภู หมากรุก
8 18983 1 7 8 เด็กชาย ณัฐชพงษ์ อนุมาตย์ ฟุตซอล
9 18984 1 7 9 เด็กชาย ธนพนธ์ เค้ามิม DIYของใช้
10 18985 1 7 10 เด็กชาย นพดล วงศ์บุญมาก เสริมคณิต
11 18986 1 7 11 เด็กชาย นวัฒน์ ย่อมกลาง E-sport
12 18987 1 7 12 เด็กชาย ปกรณ์กิตติ์ พัฒนะมงคลกูล general food
13 18988 1 7 13 เด็กชาย ปกาสิต ยิ่งหาญ UwU
14 18989 1 7 14 เด็กชาย ปฏิภาณ บอกบุญธรรม สวัสดิการSKS
15 18990 1 7 15 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ โนนทะจันทร์ Rov E-Sports
16 18991 1 7 16 เด็กชาย พงศธร พ่วงท้วม ROV for relax
17 18992 1 7 17 เด็กชาย พชรวัฒน์ ฟองดา DIYของใช้
18 18993 1 7 18 เด็กชาย พรชัย ต๊ะยศ ROV for relax
19 18994 1 7 19 เด็กชาย ภูตะวัน เครือแสง Computer playing
20 18995 1 7 20 เด็กชาย รัตนาวุธ บุญสม ปั้นหมอ
21 18996 1 7 21 เด็กชาย วรภพ ยอดจิตร สวัสดิการSKS
22 18997 1 7 22 เด็กชาย สิทธิโชติ การอ่วม E-sport
23 18998 1 7 23 เด็กชาย อาชิตภัทร นุชไตรราช UwU
24 18999 1 7 24 เด็กชาย อานัส แพสุพัตร Computer playing
25 19000 1 7 25 เด็กหญิง กัญชพร แมนไธสง มูเตดวง
26 19001 1 7 26 เด็กหญิง กุลธิดา อ้อยคำ ดนตรีไทย
27 19002 1 7 27 เด็กหญิง ชนัญธิดาภา แจ่มจันทร์ DIYของใช้
28 19003 1 7 28 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เผือกบุญเกิด มูเตดวง
29 19004 1 7 29 เด็กหญิง ณัชชา แนวโนนทัน ดนตรีสากล
30 19005 1 7 30 เด็กหญิง ปวีณา เสริมแสง DIYของใช้
31 19006 1 7 31 เด็กหญิง พิชญากร ลำจำปา นาฏศิลป์ไทย
32 19007 1 7 32 เด็กหญิง พิชญาภา ฉัตรรักษา มูเตดวง
33 19008 1 7 33 เด็กหญิง ภิรัญญา ชิดโคกสูง ดนตรีสากล
34 19009 1 7 34 เด็กหญิง วลัยกร สมมาตร์ ดนตรีไทย
35 19010 1 7 35 เด็กหญิง วัฒิวรรณ เปียปาน เพลงและการละเล่นยุค 90
36 19011 1 7 36 เด็กหญิง สุพรรณษา สังข์เงิน นาฏศิลป์ไทย
37 19012 1 7 37 เด็กหญิง หทัยรัตน์ จิตราคม นาฏศิลป์ไทย
38 19013 1 7 38 เด็กหญิง อรนลิน คำภากุล มูเตดวง
39 19014 1 7 39 เด็กหญิง อารยา โคตะพันธ์ DIYของใช้