ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18592 2 13 1 เด็กชาย กฤษฎา สิงห์ลอ รันวงการพับจี
2 18593 2 13 2 เด็กชาย จีรพัฒน์ นวลงาม ธนาคารโรงเรียน
3 18594 2 13 3 เด็กชาย ชลิต นาคจู กรีฑาเพื่อสุขภาพ
4 18595 2 13 4 เด็กชาย ณัฏฐ์ธนกรม์ จันทร อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
5 18596 2 13 5 เด็กชาย ณัฐพนธ์ สิมมะลา ดูแลสิ่งแวดล้อม
6 18597 2 13 6 เด็กชาย ธนภัทร แก้วเรือนทอง กรีฑาเพื่อสุขภาพ
7 18598 2 13 7 เด็กชาย ธนภัทร พูนประสิทธิ์ Four Stars
8 18599 2 13 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ นิเรืองรัมย์ Rov E-Sports
9 18601 2 13 9 เด็กชาย ปุณกัณฑ์ แก้วเจริญ ดูแลสิ่งแวดล้อม
10 18602 2 13 10 เด็กชาย พชร เพชรคง ฟุตบอล
11 18603 2 13 11 เด็กชาย ภูริธาดา สีลาโท กรีฑาเพื่อสุขภาพ
12 18604 2 13 12 เด็กชาย วรเมธ คนยืน Rov E-Sports
13 18605 2 13 13 เด็กชาย สรวิศ เชื้อแถว Tik Tok สร้างสรรค์
14 18606 2 13 14 เด็กชาย สุริยะ แสงกล้า English kid สิ kiss
15 18607 2 13 15 เด็กชาย องอาจ พรหมนิยม Rov E-Sports
16 18608 2 13 16 เด็กชาย อดิเทพ มุ่งสมัคร รูบิค
17 18609 2 13 17 เด็กชาย อติยะ ฟักสุวรรณ ดูแลสิ่งแวดล้อม
18 18610 2 13 18 เด็กชาย อนุพงษ์ ยอดตรง ธนาคารโรงเรียน
19 18611 2 13 19 เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นกอง Tik Tok สร้างสรรค์
20 18612 2 13 20 เด็กหญิง กชามาส สมาน ดนตรีไทย
21 18613 2 13 21 เด็กหญิง คณาภรณ์ ภู่ทอง ชุมนุมถ่ายภาพ
22 18614 2 13 22 เด็กหญิง จรัสรวี ทองคำ TikTok ker
23 18615 2 13 23 เด็กหญิง ฐิติมา ติใจ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
24 18616 2 13 24 เด็กหญิง ณัฐชยา อ่อนเพ็ง สวัสดิการSKS
25 18617 2 13 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ สายแสง นาฏศิลป์ไทย
26 18618 2 13 26 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ อ้อมแก้ว ดูแลสิ่งแวดล้อม
27 18619 2 13 27 เด็กหญิง นพวรรณ์ ศรีทุม นาฏศิลป์ไทย
28 18620 2 13 28 เด็กหญิง นิภาพร โสดากุล ดนตรีไทย
29 18621 2 13 29 เด็กหญิง บัณฑิตา ทองสาย สวัสดิการSKS
30 18622 2 13 30 เด็กหญิง พิชญาภา พิมลนอก อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
31 18623 2 13 31 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เสนาพันธุ์ อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
32 18624 2 13 32 เด็กหญิง ภูวสินี ยอดโพธิ์ นวดเพื่อสุขภาพ
33 18625 2 13 33 เด็กหญิง มทิรา แผ้วฉ่ำ จิตอาสาและทักษะการเอาตัวรอด
34 18626 2 13 34 เด็กหญิง มนัสวี อ่อนเพ็ง สวัสดิการSKS
35 18627 2 13 35 เด็กหญิง เมริษา พรมมา เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
36 18628 2 13 36 เด็กหญิง สุภัสสรา ทิมทอง นาฏศิลป์ไทย