ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18198 2 2 1 เด็กชาย กฤติน ป่งแก้ว ทักษะชีวิต
2 18199 2 2 2 เด็กชาย ณัฐพล พิมพงษ์ นวดเพื่อสุขภาพ
3 18201 2 2 3 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ โชติวงษ์ Four Stars
4 18202 2 2 4 เด็กชาย บดินทร์ คำอ้วน Freedom
5 18203 2 2 5 เด็กชาย ภัทร์ไพบูลย์ ประทีปเมือง ธนาคารโรงเรียน
6 18204 2 2 6 เด็กชาย วชิรเมธี วรครุธ Freedom
7 18205 2 2 7 เด็กชาย วรภัทร เต่าทอง เชฟกระทะหลุด
8 18206 2 2 8 เด็กชาย วีรภัทธ์ รื่นเริง Four Stars
9 18207 2 2 9 เด็กชาย ศักดินนท์ ชุ่มเชื้อ Freedom
10 18208 2 2 10 เด็กชาย ศุภกฤต แก้วชนะ Physicas added & do homework
11 18209 2 2 11 เด็กชาย สุรสิทธิ์ สระแพงน้อย Freedom
12 18210 2 2 12 เด็กชาย อติกานต์ ประดับคำ science basketball
13 18211 2 2 13 เด็กหญิง กัญญาภัทร กันหาชาติ ธนาคารโรงเรียน
14 18212 2 2 14 เด็กหญิง ณัฎฐ์วรีย์ กาญจนวัฒนวาณิช วาดมังงะ
15 18213 2 2 15 เด็กหญิง ณัฐจิราภา แก้วพวง ธนาคารโรงเรียน
16 18214 2 2 16 เด็กหญิง ทิพานันท์ ทองลาด ธนาคารโรงเรียน
17 18215 2 2 17 เด็กหญิง ธณกร หีบเงิน board game
18 18216 2 2 18 เด็กหญิง ธัญชนก เกิดเอี่ยม Physicas added & do homework
19 18217 2 2 19 เด็กหญิง นัชพร น้อยอาสา ดนตรีไทย
20 18218 2 2 20 เด็กหญิง นันทิชา ดุษฎีรุ่งเรือง ดนตรีไทย
21 18219 2 2 21 เด็กหญิง นิติรัตน์ แก้วศรีคร้าม Physicas added & do homework
22 18220 2 2 22 เด็กหญิง เบญจศิริ สรณะไตร ธนาคารโรงเรียน
23 18221 2 2 23 เด็กหญิง พัชราวดี ลำเพยพล นันทนาการ make friends
24 18222 2 2 24 เด็กหญิง พิชญานุช พรหมทองรักษ์ นันทนาการ make friends
25 18223 2 2 25 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไฉ่เจียว เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
26 18224 2 2 26 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ประสงค์เจริญ วาดมังงะ
27 18225 2 2 27 เด็กหญิง ภิญญดา พลนิกร นันทนาการ make friends
28 18226 2 2 28 เด็กหญิง มธุรดา มงคลสกุลวงค์ Tik Tok สร้างสรรค์
29 18227 2 2 29 เด็กหญิง วลัยพรรณ พันธ์ทอง นันทนาการ make friends
30 18228 2 2 30 เด็กหญิง ศรีกานต์ ศรีมิน แฟชั่นดีไซต์
31 18229 2 2 31 เด็กหญิง ศศิภาภรณ์ นามะสนธิ ดนตรีสากล
32 18230 2 2 32 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ศิรอนุกุลพงศ์ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
33 18231 2 2 33 เด็กหญิง สุจิตรา จันเพ็ง ดนตรีไทย
34 18232 2 2 34 เด็กหญิง อัมวิกา รวงผึ้ง ดนตรีไทย