ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18263 2 4 1 เด็กชาย กุศลิน พรหมเดช เกมภาษาไทย
2 18264 2 4 2 เด็กชาย จิรายุ น้อยสุข Cooking
3 18265 2 4 3 เด็กชาย เจษฎา รอดดี Cooking
4 18266 2 4 4 เด็กชาย ชยางกูร จันทร์นวล Cooking
5 18267 2 4 5 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สรรเสริญ เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
6 18268 2 4 6 เด็กชาย ฑีปกรณ์ แสนดี Cooking
7 18269 2 4 7 เด็กชาย ณัฏฐพล เกษราช Sing and Chill
8 18270 2 4 8 เด็กชาย ณัฐดนัย บูรณะ Four Stars
9 18271 2 4 9 เด็กชาย ธนทัต ตนประเสริฐ Cooking
10 18272 2 4 10 เด็กชาย ธนพัฒน์ ทะคำวงค์ Cooking
11 18273 2 4 11 เด็กชาย นรวิชญ์ ทองสังข์ รูบิค
12 18274 2 4 12 เด็กชาย บูรพา ศรีใส Cooking
13 18275 2 4 13 เด็กชาย พงษ์รชตะ แข็งขัน ดนตรีสากล
14 18276 2 4 14 เด็กชาย พศุตม์ คุณรักษา Cooking
15 18277 2 4 15 เด็กชาย ภานุพล ราวรรณ์ Cooking
16 18278 2 4 16 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โพธิถาวรนันท์ Cooking
17 18279 2 4 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สร้อยสวัสดิ์ Cooking
18 18280 2 4 18 เด็กชาย สิรวิชญ์ โพธิ์เลิศ ดนตรีไทย
19 18281 2 4 19 เด็กหญิง เกวรินทร์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Cooking
20 18282 2 4 20 เด็กหญิง ชนิดาภา พงษ์ศาโรจน์ Cooking
21 18283 2 4 21 เด็กหญิง ชลธร วารีดี Cooking
22 18284 2 4 22 เด็กหญิง ชลลดา อุ่นบางหลวง Cooking
23 18285 2 4 23 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ไม้หอม Cooking
24 18286 2 4 24 เด็กหญิง ทรินทร์ภรณ์ วันสว่าง Cooking
25 18287 2 4 25 เด็กหญิง ทิพย์วารี ศรีสุวรรณ Cooking
26 18288 2 4 26 เด็กหญิง ธนพร ศรีสันงาม Cooking
27 18289 2 4 27 เด็กหญิง ธมลวรรณ นิยมรัตน์ Cooking
28 18290 2 4 28 เด็กหญิง ปพิชญา เรืองเดช Cooking
29 18291 2 4 29 เด็กหญิง ปิยธิดา พายไธสง Cooking
30 18292 2 4 30 เด็กหญิง พาขวัญ บรรทัดสุวรรณ Cooking
31 18293 2 4 31 เด็กหญิง พาขวัญ วัลเปรียง Cooking
32 18294 2 4 32 เด็กหญิง พาทินธิดา บัวคลี่ Cooking
33 18295 2 4 33 เด็กหญิง รจนา ม่าวไทย Cooking
34 18296 2 4 34 เด็กหญิง รวมขวัญ บุญมี Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
35 18297 2 4 35 เด็กหญิง วรินทร ชื่นเสม Cooking
36 18298 2 4 36 เด็กหญิง วัชรีวรรณ แก้วบัว Cooking
37 18299 2 4 37 เด็กหญิง สุภาวรรณ ตมกลาง Four Stars
38 18300 2 4 38 เด็กหญิง อนัญญา สกุลคต Cooking