ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17585 3 1 1 เด็กชาย กนกพล มะโนรส เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
2 17586 3 1 2 เด็กชาย ธัญเทพ มั่นใจ science basketball
3 17587 3 1 3 เด็กชาย ปราชญ์ญา คูจิระประเสริฐ science basketball
4 17588 3 1 4 เด็กชาย พัทธดนย์ แคนมั่น พระเครื่อง
5 17589 3 1 5 เด็กชาย พิชญุตม์ พลทิพย์ พระเครื่อง
6 17590 3 1 6 เด็กชาย พิพัฒนพร นรมาตร แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
7 17591 3 1 7 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ฉ่ำศรี Reading is sexy
8 17592 3 1 8 เด็กชาย ภัทรพล แก้วกำพล วาดมังงะ
9 17593 3 1 9 เด็กชาย ภานุวัฒน์ มีภักดี science basketball
10 17594 3 1 10 เด็กชาย ภูมิพิภัทร คำมา Reading is sexy
11 17595 3 1 11 เด็กชาย มงคล สุขแสง Reading is sexy
12 17596 3 1 12 เด็กชาย วรพงศ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
13 17597 3 1 13 เด็กชาย วิธวินท์ ไค่นุ่นภา บอร์ดเกมภาษาไทย
14 17598 3 1 14 เด็กชาย วีรภัทร์ แก้วสอาด Weight training
15 17599 3 1 15 เด็กชาย ศุกลภัทร ศรีบุบผา หมากรุก
16 17600 3 1 16 เด็กชาย หฤษฎ์ กล่ำวงษ์ เกมนันทนาการสร้างสรรค์
17 17601 3 1 17 เด็กหญิง จิดาภา สิงสาด แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
18 17602 3 1 18 เด็กหญิง ชนกชนม์ บัวบาน เกมนันทนาการสร้างสรรค์
19 17603 3 1 19 เด็กหญิง โชติกา ปราการวิวัฒน์ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
20 17604 3 1 20 เด็กหญิง ฐานิดา เรืองโรจน์ admission to princess school
21 17605 3 1 21 เด็กหญิง ณิชาภัทร ลำจวน Physicas added & do homework
22 17606 3 1 22 เด็กหญิง ธารารัตน์ สุจริตการ ศัพท์จีนน่ารู้
23 17607 3 1 23 เด็กหญิง นริศรา สุขเจริญ admission to princess school
24 17608 3 1 24 เด็กหญิง นุดี โอบอ้อม ศัพท์จีนน่ารู้
25 17609 3 1 25 เด็กหญิง ปฐรภร สลางสิงห์ Reading is sexy
26 17610 3 1 26 เด็กหญิง พิชชาภัทร์ กะการดี เกมนันทนาการสร้างสรรค์
27 17611 3 1 27 เด็กหญิง ภัทรวดี พรมรักษา แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
28 17612 3 1 28 เด็กหญิง มณีรัตน์ แหยมสร้อยทอง board game
29 17613 3 1 29 เด็กหญิง ยุพาพร นิ่มปาน เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
30 17614 3 1 30 เด็กหญิง รวิภา เทพภูษาวัฒนา แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
31 17615 3 1 31 เด็กหญิง วรัญญา พยุง เกมนันทนาการสร้างสรรค์
32 17616 3 1 32 เด็กหญิง ศิริศรัณย์รัชต์ นาเกิ๊ด ศัพท์จีนน่ารู้
33 17617 3 1 33 เด็กหญิง สุธาทิพย์ พิมพกุล board game
34 17618 3 1 34 เด็กหญิง สุธาสินี รักษาชอบ Physicas added & do homework
35 17619 3 1 35 เด็กหญิง สุพิชชา ช้างวิเศษ เกมนันทนาการสร้างสรรค์
36 17620 3 1 36 เด็กหญิง อภิชญา พูลผล admission to princess school