ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17896 3 10 1 เด็กชาย กิตติพงษ์ สาระยาน Tik Tok สร้างสรรค์
2 17897 3 10 2 เด็กชาย คงพิพัฒน์ แก้วหาญ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
3 17898 3 10 3 เด็กชาย จิระพัฒน์ ปะวะเสนะ สวัสดิการSKS
4 17899 3 10 4 เด็กชาย ชนกันต์ แดงเรือง เกมนันทนาการสร้างสรรค์
5 17900 3 10 5 เด็กชาย ณัฐนนท์ ในหว่าง ฟุตบอล
6 17901 3 10 6 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์กลิ่น เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
7 17902 3 10 7 เด็กชาย ธนภัทร อ่องคำ ทักษะชีวิต
8 17903 3 10 8 เด็กชาย นพณัฐ แก้วลายคำ ฟุตบอล
9 17904 3 10 9 เด็กชาย นราวิชญ์ อินสุวรรณ เกมนันทนาการสร้างสรรค์
10 17905 3 10 10 เด็กชาย นิธิพงศ์ สามเสน นักพฤกศาสตร์รุ่นจิ๋ว
11 17906 3 10 11 เด็กชาย ปรัชญา บัวดง เกมนันทนาการสร้างสรรค์
12 17907 3 10 12 เด็กชาย พงศกร แก้วสีคร้าม เทคโนโลยีส่องชีวิต
13 17908 3 10 13 เด็กชาย พศณัตร วงษ์วิจิตร เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
14 17909 3 10 14 เด็กชาย ภานุ ทองบุตร เกมนันทนาการสร้างสรรค์
15 17910 3 10 15 เด็กชาย วิศวกร มุงธิราช เทคโนโลยีส่องชีวิต
16 17911 3 10 16 เด็กชาย ศุภณิศ เณรจาที เทคโนโลยีส่องชีวิต
17 17912 3 10 17 สมบุญ นักพฤกศาสตร์รุ่นจิ๋ว
18 17913 3 10 18 เด็กชาย อนุสรณ์ จารุภูมิ เทคโนโลยีส่องชีวิต
19 17914 3 10 19 เด็กชาย อิทธิชัย หอดขุนทด เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
20 18765 3 10 20 เด็กชาย วชิรวิทย์ กันทะสอน Netflix WeTV Viu IQIY
21 17915 3 10 21 เด็กหญิง เกษรัตน์ เกษโร Netflix WeTV Viu IQIY
22 17916 3 10 22 เด็กหญิง ไคริกา ก้านจันทร์ มูเตดวง
23 17917 3 10 23 เด็กหญิง เจตปรียา ถำวาปี อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
24 17918 3 10 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา พุฒจันทร์ เทคโนโลยีส่องชีวิต
25 17919 3 10 25 เด็กหญิง ธัญชนก สงบ นาฏศิลป์ไทย
26 17921 3 10 26 เด็กหญิง นัฐณิชา ศรีสุข Netflix WeTV Viu IQIY
27 17922 3 10 27 เด็กหญิง นันท์นภัส กิมยงค์ TikTok ker
28 17923 3 10 28 เด็กหญิง เปมิกา พัฒนประเสริฐ DIYของใช้
29 17924 3 10 29 เด็กหญิง เปมิกา สุวรรณโณ เทคโนโลยีส่องชีวิต
30 17925 3 10 30 เด็กหญิง พรปวีณ์ จันทร์ฉาย DIYของใช้
31 17926 3 10 31 เด็กหญิง ภัณฑิรา พั่วจันทึก อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
32 17927 3 10 32 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กอฟัก Netflix WeTV Viu IQIY
33 17928 3 10 33 เด็กหญิง วนิศรา ชูชื่น อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
34 17929 3 10 34 เด็กหญิง ศศิภา ขีดศรีทอง กินอยู่เป็น
35 17931 3 10 35 เด็กหญิง อริสรา จงเจริญ นาฏศิลป์ไทย